عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


کمیسیون عوارض-وکیل ابطال عوارض شهرداری-وکیل عوارض شهرداری-وکیل کمیسیون عوارض-وکیل ماده 77-وکیل متخصص عوارض

بانک ها به دلیل فعالیت در حوزه کشوری و عدم انجام کار کسبی از پرداخت عوارض حق کسب و پیشه معاف می باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903202518

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه فعالیت بانکها کشوری است و نه محلی و به علاوه کار کسبی نمی‌کنند که عوارض حق کسب و پیشه از آنها اخذ گردد و آرای شماره 344 مورخ 1388/4/21 و221_91/4/26و 220_1391/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه صراحت دارد که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت و اختیار تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک های کشور را ندارند و لذا رای کمیسیون ماده 77 در تعیین عوارض کسب و پیشه مبنای قانونی ندارد و مخدوش می باشد بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی تبار_ عبدالهی

در صورت تمایل به مطالعه مقررات بیشتری در مورد عوارض شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


وکالت تخصصی کمیسیون ماده 77 - وکیل پایه یک دیوان عدالت - وکیل برای شکایت در دیوان
عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری,بانک ها به دلیل فعالیت در حوزه کشوری و عدم انجام کار کسبی از پرداخت عوارض حق کسب و پیشه معاف می باشند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها