مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


بهترین وکیل شهرداری تهران-شکایت بابت عوارض تمدید پروانه-کمیسیون ماده77 شهرداری-مقررات تمدید پروانه ساخت-وکیل امور شهرداری-وکیل بابت ابطال عوارض-وکیل بابت عوارض شهرداری-وکیل بابت کمیسیون ماده ۷۷-وکیل برای ابطال عوارض-وکیل پرونده های عوارضی-وکیل دعاوی عوارض شهرداری-وکیل شهرداری تهران-وکیل کمیسیون ماده ۷۷-وکیل ماده 77

شماره دادنامه : 9109970902805039 تاریخ 1391/12/15

رای شعبه 28 دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت (س.س) به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوق الاشعار اعتراض به رای شماره... کمیسیون ماده 77 با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره.... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه طبق ادعای شاکی و مستندات ارائه شده ساختمان در مهلت 18 ماهه احداث شده است و اگر بپذیریم که در آن زمان به پایان نرسیده اختلاف فقط 14 روز می باشد که قابل اغماض می باشد و نیازی به تمدید پروانه و عوارض 20 درصد آن نمی‌باشد بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه ابطال می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جباری_ پراینده شهرستانی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری از شعب دیوان عدالت اداری در مورد عوارض شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


هزینه تمدید مجوز ساخت - عوارض برای تمدید پروانه - وکیل دیوان عدالت اداری
مرجع ابطال رای کمیسیون ماده 77,برابر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مرجع اعتراض بع آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری در باب عوارض دیوان عدالت اداری می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها