تاثیر دستور موقت توقف اجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

وکیل برای امور شهرداری - دستور موقت ابطال مصوبه - دستور موقت برای مصوبه - وکیل تخصصی شهرداری - ضمانت اجرای دستور موقت