محاسبه عوارض مورد مطالبه شهرداری به نرخ روز یا زمان وقوع تخلف

عوارض سال ساخت یا تخلف - عوارض سال پروانه یا روز - شکایت از عوارض به نرخ روز - عوارض به نرخ روز - شکایت از عوارض شهرداری


نمونه دادخواست ها