شرایط صدور پروانه وکالت برای کارمندان شاغل در نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

قانون ممنوعیت دوشغله - پروانه وکالت برای کارمندان - مقررات پروانه وکالت کارمندان - وکیل امور اداری دیوان عدالت


نمونه دادخواست ها