نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

وکیل برای ابطال توافق با شهرداری - وکیل تهران در ابطال توافقات دولتی - وکیل در امور قراردادها - وکیل شکایت از توافقات شهرداری - وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری - نحوه قیمت گذاری املاک در طرح - نحوه تعیین قیمت املاک در طرح


وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

وکیل ابطال توافق با شهرداری - وکیل ابطال توافقات دولتی - وکیل در امور قراردادها - وکیل شکایت از توافقات شهرداری - وکیل متخصص شهرداری


مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

وکیل برای ابطال توافق با شهرداری - وکیل تهران در ابطال توافقات دولتی - وکیل در امور قراردادها - وکیل دیوان عدالت - وکیل شکایت از توافقات شهرداری - وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری