نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

وکیل برای ابطال توافق با شهرداری - وکیل تهران در ابطال توافقات دولتی - وکیل در امور قراردادها - وکیل شکایت از توافقات شهرداری - وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری - نحوه قیمت گذاری املاک در طرح - نحوه تعیین قیمت املاک در طرح


مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

وکیل برای ابطال توافق با شهرداری - وکیل تهران در ابطال توافقات دولتی - وکیل در امور قراردادها - وکیل دیوان عدالت - وکیل شکایت از توافقات شهرداری - وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری


الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

الزام شهرداری بابت پروانه - ساخت بنا بدون مجوز - شکایت از شهرداری - شکایت از شهرداری در دیوان - شکایت بابت پروانه ساخت - مقررات شکایت علیه شهرداری - نمونه رای بابت پروانه ساخت - وکیل پرونده های تخصصی شهرداری - وکیل تخصصی پرونده های شهرداری - وکیل دعاوی تمامی شهرداری ها - وکیل دعاوی شهرداری - وکیل شکایت از شهرداری - وکیل شکایت علیه شهرداری - وکیل شهرداری تهران - وکیل شهرداری شهرستانها - وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری