محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست احتساب سابقه ایام خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور (مشاغل غیرکارگری) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست احتساب سابقه ایام خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور (مشاغل غیرکارگری) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست احتساب سابقه ایام خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور (مشاغل غیرکارگری) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار (مشمولین ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار (مشمولین ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار (مشمولین ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری بنا بر ادعای (اشتغال مجدد) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری بنا بر ادعای (اشتغال مجدد) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری بنا بر ادعای (اشتغال مجدد) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تشدید و تبدیل مجازات جریمه به تخریب با اعتراض مالک بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تشدید و تبدیل مجازات جریمه به تخریب با اعتراض مالک بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تشدید و تبدیل مجازات جریمه به تخریب با اعتراض مالک بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی درحذف سوابق بیمه ای در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی درحذف سوابق بیمه ای در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی درحذف سوابق بیمه ای در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع کارکنان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای (سازمان انرژی اتمی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع کارکنان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای (سازمان انرژی اتمی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع کارکنان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای (سازمان انرژی اتمی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه اتهام تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب و دریافت پاسخ های امتحانی کنکور سراسری [با ادعای عضویت در کانال تلگرام] ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه اتهام تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب و دریافت پاسخ های امتحانی کنکور سراسری [با ادعای عضویت در کانال تلگرام]

ادامه مطلب

متن دفاعیه اتهام تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب و دریافت پاسخ های امتحانی کنکور سراسری [با ادعای عضویت در کانال تلگرام]

برای مشاهده متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله  بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از آن به آزمون مجدد در چند درس دعوت شده اند و در جلسه آزمون مجدد وسایل ارتباط الکترونیکی( خاموش) همراه داشته اند ادامه مطلب را کلیک کنید
متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از آن به آزمون مجدد در چند درس دعوت شده اند و در جلسه آزمون مجدد وسایل ارتباط الکترونیکی( خاموش) همراه داشته اند

ادامه مطلب

متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از آن به آزمون مجدد در چند درس دعوت شده اند و در جلسه آزمون مجدد وسایل ارتباط الکترونیکی( خاموش) همراه داشته اند

نمونه دادخواست ها