محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... دایر بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی فعال در اماکن مسکونی (موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... دایر بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی فعال در اماکن مسکونی (موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... دایر بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی فعال در اماکن مسکونی (موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی آموزشگاه آرایشگری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی آموزشگاه آرایشگری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی آموزشگاه آرایشگری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و.... (در حالتی که این وسایل خاموش در جلسه کشف شده اند) در جلسه آزمون مجدد داوطلبینی (غیر دانشجویانی که به دلیل تردید در صلاحیت علمی به آزمون مجدد دعوت شده اند ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و.... (در حالتی که این وسایل خاموش در جلسه کشف شده اند) در جلسه آزمون مجدد داوطلبینی (غیر دانشجویانی که به دلیل تردید در صلاحیت علمی به آزمون مجدد دعوت شده اند

ادامه مطلب

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و.... (در حالتی که این وسایل خاموش در جلسه کشف شده اند) در جلسه آزمون مجدد داوطلبینی (غیر دانشجویانی که به دلیل تردید در صلاحیت علمی به آزمون مجدد دعوت شده اند

برای مشاهده متن دادخواست ابطال پروانه ساختمانی همسایه مجاور به استناد (مغایرت با طرح تفصیلی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست ابطال پروانه ساختمانی همسایه مجاور به استناد (مغایرت با طرح تفصیلی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست ابطال پروانه ساختمانی همسایه مجاور به استناد (مغایرت با طرح تفصیلی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی درخصوص تعیین تاریخ ابتلا و شروع بیماری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی درخصوص تعیین تاریخ ابتلا و شروع بیماری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی درخصوص تعیین تاریخ ابتلا و شروع بیماری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمامبنی بر تایید اخراج کارگر (نداشتن نصاب قانونی شورای اسلامی کارگاه) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمامبنی بر تایید اخراج کارگر (نداشتن نصاب قانونی شورای اسلامی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمامبنی بر تایید اخراج کارگر (نداشتن نصاب قانونی شورای اسلامی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه برای مستاجر [ موضوع شکایت موجر بابت تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به لحاظ انتقال به غیر] در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه برای مستاجر [ موضوع شکایت موجر بابت تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به لحاظ انتقال به غیر] در دادگاه

ادامه مطلب

متن دفاعیه برای مستاجر [ موضوع شکایت موجر بابت تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به لحاظ انتقال به غیر] در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به اقدامات اداره ثبت احوال مبنی بر اعلام منع خدمات سجلی (شناسنامه) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به اقدامات اداره ثبت احوال مبنی بر اعلام منع خدمات سجلی (شناسنامه) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به اقدامات اداره ثبت احوال مبنی بر اعلام منع خدمات سجلی (شناسنامه) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی بر اساس قانون جامع ایثارگران در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی بر اساس قانون جامع ایثارگران در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی بر اساس قانون جامع ایثارگران در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها