محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده نمونه دادخواست الزام جهاد کشاورزی به صدور مجوز دیوارکشی گلخانه در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
نمونه دادخواست الزام جهاد کشاورزی به صدور مجوز دیوارکشی گلخانه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام جهاد کشاورزی به صدور مجوز دیوارکشی گلخانه در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان حق التدریس به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان حق التدریس به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان حق التدریس به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری به دلیل عدم صلاحیت ماده 100 و وقوع ملک خارج از حریم شهر در زمان وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری به دلیل عدم صلاحیت ماده 100 و وقوع ملک خارج از حریم شهر در زمان وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری به دلیل عدم صلاحیت ماده 100 و وقوع ملک خارج از حریم شهر در زمان وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۲۰ (داروخانه) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی دایر بر عدم امکان انتقال پروانه تاسیس داروخانه به ورثه موسس در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۲۰ (داروخانه) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی دایر بر عدم امکان انتقال پروانه تاسیس داروخانه به ورثه موسس در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۲۰ (داروخانه) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی دایر بر عدم امکان انتقال پروانه تاسیس داروخانه به ورثه موسس در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین نامه آن در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین نامه آن در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین نامه آن در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به تایید سابقه حضور در جبهه در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به تایید سابقه حضور در جبهه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به تایید سابقه حضور در جبهه در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تشخیص باغات دایر بر اعلام باغ بودن ملک (تاریخ رای کمیسیون  پیش از سال 1388 بایستی باشد) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تشخیص باغات دایر بر اعلام باغ بودن ملک (تاریخ رای کمیسیون پیش از سال 1388 بایستی باشد) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تشخیص باغات دایر بر اعلام باغ بودن ملک (تاریخ رای کمیسیون پیش از سال 1388 بایستی باشد) در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها