محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

بی گمان تمام مردم می‌توانند قانون را بخوانند اما عقیده ما بر این است خواندن قانون ابتدائی‌ترین مقدمه فهم آن است. در واقع دانستن قانون و تفسیر آن،بر اساس شناخت رویه و رفتار قضات در موضوع آن قانون شکل می گیرد.به معنای ساده تر وکیل در انجام موضوع وکالت بایستی کیف به دست باشد یعنی با تمسک به قانون از نگاه خویش و سپس شناخت رویه ی قضات از آن،به دفاع از موکل خویش بپردازد.
ما پس از سال‌ها تجربه به عنوان وکیل متخصص شهرداری علی الخصوص به عنوان وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تهران به این باور رسیده‌ایم که علم و عمل (تجربه) با هم و هر دو به عنوان بازوی موفقیت در پرونده‌ای هستند که شما به ما می‌سپارید به شما اطمینان می دهیم که دانش و تجربه ما در نهایت صداقت،پشتکار و امید به موفقیت تقدیم شما خواهد شد اگر شما بخواهید.با احترام کریمی وکیل دادگستری

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی مطابق بند « د » تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی مطابق بند « د » تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی مطابق بند « د » تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور

برای مشاهده متن اعتراض به عوارض شهرداری بابت تعمیرات و تغییرات غیر اساسی و غیر زیربنائی ساختمان در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن اعتراض به عوارض شهرداری بابت تعمیرات و تغییرات غیر اساسی و غیر زیربنائی ساختمان در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

متن اعتراض به عوارض شهرداری بابت تعمیرات و تغییرات غیر اساسی و غیر زیربنائی ساختمان در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت تعیین عوارض تغییر کاربری و به عنوان عوارض تغییر کاربری به مسکونی ناشی از عدم اجرای طرح مصوب در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت تعیین عوارض تغییر کاربری و به عنوان عوارض تغییر کاربری به مسکونی ناشی از عدم اجرای طرح مصوب در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت تعیین عوارض تغییر کاربری و به عنوان عوارض تغییر کاربری به مسکونی ناشی از عدم اجرای طرح مصوب در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی مدرسه بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی مدرسه بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی مدرسه بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد/ فوت همسر فرزند دختر) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد/ فوت همسر فرزند دختر) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد/ فوت همسر فرزند دختر) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ( دعوت داوطلب سهمیه دار مردودی به مصاحبه در کنار داوطلبان با سهمیه آزاد) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ( دعوت داوطلب سهمیه دار مردودی به مصاحبه در کنار داوطلبان با سهمیه آزاد) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ( دعوت داوطلب سهمیه دار مردودی به مصاحبه در کنار داوطلبان با سهمیه آزاد) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری [غیر از وسایل حافظه دار از جمله موبایل و هندزفری و غیره به همراه داشته اند و اتهام آنها  ۱)همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل یادداشت تقلب یا وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار. ۲) تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب در جلسه آزمون به وسیله تجهیزات ارتباط الکترونیکی می باشد. ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری [غیر از وسایل حافظه دار از جمله موبایل و هندزفری و غیره به همراه داشته اند و اتهام آنها ۱)همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل یادداشت تقلب یا وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار. ۲) تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب در جلسه آزمون به وسیله تجهیزات ارتباط الکترونیکی می باشد.

ادامه مطلب

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری [غیر از وسایل حافظه دار از جمله موبایل و هندزفری و غیره به همراه داشته اند و اتهام آنها ۱)همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل یادداشت تقلب یا وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار. ۲) تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب در جلسه آزمون به وسیله تجهیزات ارتباط الکترونیکی می باشد.

نمونه دادخواست ها