محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به دادنامه........ مورخ ....... هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما (صلاحیت نسبت به رسیدگی دعاوی کارگری کارگاهها و مراکز تولیدی، حمایتی و توانبخشی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به دادنامه........ مورخ ....... هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما (صلاحیت نسبت به رسیدگی دعاوی کارگری کارگاهها و مراکز تولیدی، حمایتی و توانبخشی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به دادنامه........ مورخ ....... هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما (صلاحیت نسبت به رسیدگی دعاوی کارگری کارگاهها و مراکز تولیدی، حمایتی و توانبخشی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شغل بهیاری شاغلین در تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شغل بهیاری شاغلین در تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شغل بهیاری شاغلین در تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن اعتراض اهالی به آموزش و پرورش/ شهرداری دایر بر تاسیس مدرسه در محله مسکونی و شلوغ ادامه مطلب را کلیک کنید
متن اعتراض اهالی به آموزش و پرورش/ شهرداری دایر بر تاسیس مدرسه در محله مسکونی و شلوغ

ادامه مطلب

متن اعتراض اهالی به آموزش و پرورش/ شهرداری دایر بر تاسیس مدرسه در محله مسکونی و شلوغ

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اخراج کارمند به دلیل غیبت غیر موجه (به استناد صدور حکم موت فرضی از دادگاه عمومی و برقراری مستمری) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اخراج کارمند به دلیل غیبت غیر موجه (به استناد صدور حکم موت فرضی از دادگاه عمومی و برقراری مستمری) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اخراج کارمند به دلیل غیبت غیر موجه (به استناد صدور حکم موت فرضی از دادگاه عمومی و برقراری مستمری) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه متعاقب صدور حکم در دادگاه در خصوص اثبات نسب در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه متعاقب صدور حکم در دادگاه در خصوص اثبات نسب در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه متعاقب صدور حکم در دادگاه در خصوص اثبات نسب در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به اقدامات ادارات طرف شکایت مبنی بر حذف از لیست مرتعداران در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به اقدامات ادارات طرف شکایت مبنی بر حذف از لیست مرتعداران در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به اقدامات ادارات طرف شکایت مبنی بر حذف از لیست مرتعداران در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ فرزند چهارم) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ فرزند چهارم) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ فرزند چهارم) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد(کارمند مرد/دارای فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد(کارمند مرد/دارای فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد(کارمند مرد/دارای فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها