محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله  بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از آن به آزمون مجدد در چند درس دعوت شده اند و در جلسه آزمون مجدد وسایل ارتباط الکترونیکی( خاموش) همراه داشته اند ادامه مطلب را کلیک کنید
متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از آن به آزمون مجدد در چند درس دعوت شده اند و در جلسه آزمون مجدد وسایل ارتباط الکترونیکی( خاموش) همراه داشته اند

ادامه مطلب

متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از آن به آزمون مجدد در چند درس دعوت شده اند و در جلسه آزمون مجدد وسایل ارتباط الکترونیکی( خاموش) همراه داشته اند

برای مشاهده متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تجویز انتقال منافع در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ ( توسط مستاجر) در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تجویز انتقال منافع در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ ( توسط مستاجر) در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست تجویز انتقال منافع در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ ( توسط مستاجر) در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت تصرف و اخذ....متر مربع زمین به عنوان (اعمال تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) در اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت تصرف و اخذ....متر مربع زمین به عنوان (اعمال تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) در اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت تصرف و اخذ....متر مربع زمین به عنوان (اعمال تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) در اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (با استناد به قولنامه عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی حقوقی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (با استناد به قولنامه عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی حقوقی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (با استناد به قولنامه عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی حقوقی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به استناد (استنکاف از پرداخت جریمه توسط مالک) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به استناد (استنکاف از پرداخت جریمه توسط مالک) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به استناد (استنکاف از پرداخت جریمه توسط مالک) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به محاسبه سابقه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال به میزان یک سال و نیم در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به محاسبه سابقه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال به میزان یک سال و نیم در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به محاسبه سابقه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال به میزان یک سال و نیم در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها