وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

مقالات تخصصی محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

برای مشاهده اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ادامه مطلب را کلیک کنید
اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب وکیل

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای مشاهده شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

ادامه مطلب وکیل

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

برای مشاهده قوانین حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات ادامه مطلب را کلیک کنید
قوانین حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات

ادامه مطلب وکیل

قوانین حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات

برای مشاهده تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب وکیل

تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای مشاهده اراضی دایر و بایر چیست؟ ادامه مطلب را کلیک کنید
اراضی دایر و بایر چیست؟

ادامه مطلب وکیل

اراضی دایر و بایر چیست؟

برای مشاهده نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

برای مشاهده شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

ادامه مطلب وکیل

شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

برای مشاهده دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه ادامه مطلب را کلیک کنید
دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

ادامه مطلب وکیل

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

برای مشاهده نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری ادامه مطلب را کلیک کنید
نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

ادامه مطلب وکیل

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

برای مشاهده رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا ادامه مطلب را کلیک کنید
رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

ادامه مطلب وکیل

رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا