محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مقالات تخصصی محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

برای مشاهده مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها ادامه مطلب را کلیک کنید
مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

برای مشاهده تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟ ادامه مطلب را کلیک کنید
تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

ادامه مطلب

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

برای مشاهده کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری ادامه مطلب را کلیک کنید
کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

ادامه مطلب

کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

برای مشاهده مراجع صالح صدور پروانه  چاه آب مصرف معقول ادامه مطلب را کلیک کنید
مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

ادامه مطلب

مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

برای مشاهده مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث ادامه مطلب را کلیک کنید
مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

ادامه مطلب

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

برای مشاهده توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

برای مشاهده نمونه رای الزام به احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور ادامه مطلب را کلیک کنید
نمونه رای الزام به احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

ادامه مطلب

نمونه رای الزام به احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

برای مشاهده نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

برای مشاهده تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

ادامه مطلب

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی