محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه آراء از منابع دیوان عدالت

برای مشاهده حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ادامه مطلب را کلیک کنید
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

ادامه مطلب

حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

برای مشاهده وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان ادامه مطلب را کلیک کنید
وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

ادامه مطلب

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

برای مشاهده شرایط تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است

ادامه مطلب

شرایط تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است

برای مشاهده نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار ادامه مطلب را کلیک کنید
نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

برای مشاهده تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

برای مشاهده نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی ادامه مطلب را کلیک کنید
نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

برای مشاهده شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی

ادامه مطلب

شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی

برای مشاهده مرجع شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند ادامه مطلب را کلیک کنید
مرجع شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند

ادامه مطلب

مرجع شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند

برای مشاهده رد صلاحیت در گزینش به استناد اعتیاد ادامه مطلب را کلیک کنید
رد صلاحیت در گزینش به استناد اعتیاد

ادامه مطلب

رد صلاحیت در گزینش به استناد اعتیاد

برای مشاهده نمونه لایحه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی ادامه مطلب را کلیک کنید
نمونه لایحه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب

نمونه لایحه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی