محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

بی گمان تمام مردم می‌توانند قانون را بخوانند اما عقیده ما بر این است خواندن قانون ابتدائی‌ترین مقدمه فهم آن است. در واقع دانستن قانون و تفسیر آن،بر اساس شناخت رویه و رفتار قضات در موضوع آن قانون شکل می گیرد.به معنای ساده تر وکیل در انجام موضوع وکالت بایستی کیف به دست باشد یعنی با تمسک به قانون از نگاه خویش و سپس شناخت رویه ی قضات از آن،به دفاع از موکل خویش بپردازد.
ما پس از سال‌ها تجربه به عنوان وکیل متخصص شهرداری علی الخصوص به عنوان وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تهران به این باور رسیده‌ایم که علم و عمل (تجربه) با هم و هر دو به عنوان بازوی موفقیت در پرونده‌ای هستند که شما به ما می‌سپارید به شما اطمینان می دهیم که دانش و تجربه ما در نهایت صداقت،پشتکار و امید به موفقیت تقدیم شما خواهد شد اگر شما بخواهید.با احترام کریمی وکیل دادگستری

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به پلمپ واحد صنفی (چای خانه- قهوه خانه های سنتی )به دلیل عدم رعایت ساعات کاری صنفی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به پلمپ واحد صنفی (چای خانه- قهوه خانه های سنتی )به دلیل عدم رعایت ساعات کاری صنفی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به پلمپ واحد صنفی (چای خانه- قهوه خانه های سنتی )به دلیل عدم رعایت ساعات کاری صنفی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ایجاد مزاحمت مدرسه) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ایجاد مزاحمت مدرسه) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ایجاد مزاحمت مدرسه) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به سلب صلاحیت عملی سردفتر به دلیل عدم واریز حقوق دولتی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به سلب صلاحیت عملی سردفتر به دلیل عدم واریز حقوق دولتی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به سلب صلاحیت عملی سردفتر به دلیل عدم واریز حقوق دولتی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ (حکم به تخریب تاسیسات احداثی قبل از سال ۴۵ ) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ (حکم به تخریب تاسیسات احداثی قبل از سال ۴۵ ) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ (حکم به تخریب تاسیسات احداثی قبل از سال ۴۵ ) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه دعوی مطروحه از طرف موجر ( علیه مستاجر محل تجاری) به عنوان تخلیه بابت انتقال به غیر در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه دعوی مطروحه از طرف موجر ( علیه مستاجر محل تجاری) به عنوان تخلیه بابت انتقال به غیر در دادگاه

ادامه مطلب

متن دفاعیه دعوی مطروحه از طرف موجر ( علیه مستاجر محل تجاری) به عنوان تخلیه بابت انتقال به غیر در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون ناجا و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آن در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون ناجا و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آن در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون ناجا و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آن در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به جهت پلمپ و اعاده به وضع سابق (پلمپ مطب و آزمایشگاه تشخیص طبی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به جهت پلمپ و اعاده به وضع سابق (پلمپ مطب و آزمایشگاه تشخیص طبی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به جهت پلمپ و اعاده به وضع سابق (پلمپ مطب و آزمایشگاه تشخیص طبی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری و پرداخت معوقات ناشی از تاخیر در اجرای قانون از زمان تصویب قانون در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری و پرداخت معوقات ناشی از تاخیر در اجرای قانون از زمان تصویب قانون در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری و پرداخت معوقات ناشی از تاخیر در اجرای قانون از زمان تصویب قانون در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سابقه کار مطابق رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سابقه کار مطابق رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سابقه کار مطابق رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها