محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

بی گمان تمام مردم می‌توانند قانون را بخوانند اما عقیده ما بر این است خواندن قانون ابتدائی‌ترین مقدمه فهم آن است. در واقع دانستن قانون و تفسیر آن،بر اساس شناخت رویه و رفتار قضات در موضوع آن قانون شکل می گیرد.به معنای ساده تر وکیل در انجام موضوع وکالت بایستی کیف به دست باشد یعنی با تمسک به قانون از نگاه خویش و سپس شناخت رویه ی قضات از آن،به دفاع از موکل خویش بپردازد.
ما پس از سال‌ها تجربه به عنوان وکیل متخصص شهرداری علی الخصوص به عنوان وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تهران به این باور رسیده‌ایم که علم و عمل (تجربه) با هم و هر دو به عنوان بازوی موفقیت در پرونده‌ای هستند که شما به ما می‌سپارید به شما اطمینان می دهیم که دانش و تجربه ما در نهایت صداقت،پشتکار و امید به موفقیت تقدیم شما خواهد شد اگر شما بخواهید.با احترام کریمی وکیل دادگستری

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم توسعه(که فاقد مدرک لیسانس هستند و قبل از ۳۰ سال بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند) تا تکمیل ۳۰ سال خدمت در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم توسعه(که فاقد مدرک لیسانس هستند و قبل از ۳۰ سال بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند) تا تکمیل ۳۰ سال خدمت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم توسعه(که فاقد مدرک لیسانس هستند و قبل از ۳۰ سال بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند) تا تکمیل ۳۰ سال خدمت در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵شهرداری (خارج از صلاحیت کمیسیون و رای به تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵شهرداری (خارج از صلاحیت کمیسیون و رای به تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵شهرداری (خارج از صلاحیت کمیسیون و رای به تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای (اعمال ماده ۷۹) نسبت به آراء دیوان عدالت اداری که در خصوص [ انتقال پروانه تاسیس داروخانه به وراث موسس مرکز ] حکم به رد شکایت صادر نموده بودند در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای (اعمال ماده ۷۹) نسبت به آراء دیوان عدالت اداری که در خصوص [ انتقال پروانه تاسیس داروخانه به وراث موسس مرکز ] حکم به رد شکایت صادر نموده بودند در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای (اعمال ماده ۷۹) نسبت به آراء دیوان عدالت اداری که در خصوص [ انتقال پروانه تاسیس داروخانه به وراث موسس مرکز ] حکم به رد شکایت صادر نموده بودند در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به شماره... مورخ.... دایر بر محکومیت به اتهام احتکار در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به شماره... مورخ.... دایر بر محکومیت به اتهام احتکار در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به شماره... مورخ.... دایر بر محکومیت به اتهام احتکار در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به تنزل پست و مقام بدون حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به تنزل پست و مقام بدون حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به تنزل پست و مقام بدون حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای (جریمه) کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تخلفات ملکی همسایه در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای (جریمه) کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تخلفات ملکی همسایه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای (جریمه) کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تخلفات ملکی همسایه در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعیین جریمه برای دیوار کشی بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعیین جریمه برای دیوار کشی بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعیین جریمه برای دیوار کشی بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها