محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه حقوقی ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه حقوقی

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه حقوقی

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین نامه آن در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین نامه آن در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین نامه آن در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری [غیر از وسایل حافظه دار از جمله موبایل و هندزفری و غیره به همراه داشته اند و اتهام آنها  ۱)همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل یادداشت تقلب یا وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار. ۲) تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب در جلسه آزمون به وسیله تجهیزات ارتباط الکترونیکی می باشد. ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری [غیر از وسایل حافظه دار از جمله موبایل و هندزفری و غیره به همراه داشته اند و اتهام آنها ۱)همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل یادداشت تقلب یا وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار. ۲) تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب در جلسه آزمون به وسیله تجهیزات ارتباط الکترونیکی می باشد.

ادامه مطلب

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری [غیر از وسایل حافظه دار از جمله موبایل و هندزفری و غیره به همراه داشته اند و اتهام آنها ۱)همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل یادداشت تقلب یا وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار. ۲) تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب در جلسه آزمون به وسیله تجهیزات ارتباط الکترونیکی می باشد.

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا (بخش خصوصی/ طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا (بخش خصوصی/ طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا (بخش خصوصی/ طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور (تغییر بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور (تغییر بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور (تغییر بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و...(در حالتی که این وسایل  خاموش در جلسه کشف شده اند) ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و...(در حالتی که این وسایل خاموش در جلسه کشف شده اند)

ادامه مطلب

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و...(در حالتی که این وسایل خاموش در جلسه کشف شده اند)

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها رسیدگی نموده است بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها رسیدگی نموده است بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها رسیدگی نموده است بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه فروشنده در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه فروشنده در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه فروشنده در دادگاه

برای مشاهده متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص دیگر نموده و خریدار اکنون تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت فروشنده و اسناد مالکیت و صورتجلسات تفکیکی تنظیم شده به نام خریداران در دادگاه بعدی (واحد‌های احداثی) و قلع و قمع کلیه مستحدثات را نموده است در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص دیگر نموده و خریدار اکنون تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت فروشنده و اسناد مالکیت و صورتجلسات تفکیکی تنظیم شده به نام خریداران در دادگاه بعدی (واحد‌های احداثی) و قلع و قمع کلیه مستحدثات را نموده است در دادگاه

ادامه مطلب

متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص دیگر نموده و خریدار اکنون تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت فروشنده و اسناد مالکیت و صورتجلسات تفکیکی تنظیم شده به نام خریداران در دادگاه بعدی (واحد‌های احداثی) و قلع و قمع کلیه مستحدثات را نموده است در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به قطع و مسدودی حقوق مستمری دختر مستمری بگیر ( از قبل پدر )بنابر ادعای ازدواج در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به قطع و مسدودی حقوق مستمری دختر مستمری بگیر ( از قبل پدر )بنابر ادعای ازدواج در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به قطع و مسدودی حقوق مستمری دختر مستمری بگیر ( از قبل پدر )بنابر ادعای ازدواج در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها