محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای ........ مورخ ........ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما  دایر بر عدم استحقاق کارگر به استناد اخذ سند تسویه حساب از کارگر) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای ........ مورخ ........ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دایر بر عدم استحقاق کارگر به استناد اخذ سند تسویه حساب از کارگر) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای ........ مورخ ........ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دایر بر عدم استحقاق کارگر به استناد اخذ سند تسویه حساب از کارگر) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به ادعای عدم پیشرفت در اجرای طرح و صدور حکم به فسخ و استرداد زمین به طور همزمان در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به ادعای عدم پیشرفت در اجرای طرح و صدور حکم به فسخ و استرداد زمین به طور همزمان در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به ادعای عدم پیشرفت در اجرای طرح و صدور حکم به فسخ و استرداد زمین به طور همزمان در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن اعتراض به رای دادگاه/ کیفرخواست دادسرا/ شکایت جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری به دلیل مرور زمان بیش از سه سال از تاریخ وقوع جرم در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن اعتراض به رای دادگاه/ کیفرخواست دادسرا/ شکایت جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری به دلیل مرور زمان بیش از سه سال از تاریخ وقوع جرم در دادگاه

ادامه مطلب

متن اعتراض به رای دادگاه/ کیفرخواست دادسرا/ شکایت جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری به دلیل مرور زمان بیش از سه سال از تاریخ وقوع جرم در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست الزام نیروی انتظامی/ارتش/سپاه به برقراری مستمری معادل سه پنجم حقوق همسر اخراجی (کارکنان نیروهای انتظامی که پس از ۱۵ سال خدمت، اخراج می شوند) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام نیروی انتظامی/ارتش/سپاه به برقراری مستمری معادل سه پنجم حقوق همسر اخراجی (کارکنان نیروهای انتظامی که پس از ۱۵ سال خدمت، اخراج می شوند) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام نیروی انتظامی/ارتش/سپاه به برقراری مستمری معادل سه پنجم حقوق همسر اخراجی (کارکنان نیروهای انتظامی که پس از ۱۵ سال خدمت، اخراج می شوند) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (مرخصی)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (مرخصی)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (مرخصی)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه متعاقب صدور حکم در دادگاه در خصوص اثبات نسب در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه متعاقب صدور حکم در دادگاه در خصوص اثبات نسب در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه متعاقب صدور حکم در دادگاه در خصوص اثبات نسب در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست الزام به اعطاء فوق العاده سختی کار در محیط غیر متعارف (نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی) بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به اعطاء فوق العاده سختی کار در محیط غیر متعارف (نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی) بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به اعطاء فوق العاده سختی کار در محیط غیر متعارف (نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی) بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص دیگر نموده و خریدار اکنون تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت فروشنده و اسناد مالکیت و صورتجلسات تفکیکی تنظیم شده به نام خریداران در دادگاه بعدی (واحد‌های احداثی) و قلع و قمع کلیه مستحدثات را نموده است در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص دیگر نموده و خریدار اکنون تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت فروشنده و اسناد مالکیت و صورتجلسات تفکیکی تنظیم شده به نام خریداران در دادگاه بعدی (واحد‌های احداثی) و قلع و قمع کلیه مستحدثات را نموده است در دادگاه

ادامه مطلب

متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص دیگر نموده و خریدار اکنون تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت فروشنده و اسناد مالکیت و صورتجلسات تفکیکی تنظیم شده به نام خریداران در دادگاه بعدی (واحد‌های احداثی) و قلع و قمع کلیه مستحدثات را نموده است در دادگاه

نمونه دادخواست ها