محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

بی گمان تمام مردم می‌توانند قانون را بخوانند اما عقیده ما بر این است خواندن قانون ابتدائی‌ترین مقدمه فهم آن است. در واقع دانستن قانون و تفسیر آن،بر اساس شناخت رویه و رفتار قضات در موضوع آن قانون شکل می گیرد.به معنای ساده تر وکیل در انجام موضوع وکالت بایستی کیف به دست باشد یعنی با تمسک به قانون از نگاه خویش و سپس شناخت رویه ی قضات از آن،به دفاع از موکل خویش بپردازد.
ما پس از سال‌ها تجربه به عنوان وکیل متخصص شهرداری علی الخصوص به عنوان وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تهران به این باور رسیده‌ایم که علم و عمل (تجربه) با هم و هر دو به عنوان بازوی موفقیت در پرونده‌ای هستند که شما به ما می‌سپارید به شما اطمینان می دهیم که دانش و تجربه ما در نهایت صداقت،پشتکار و امید به موفقیت تقدیم شما خواهد شد اگر شما بخواهید.با احترام کریمی وکیل دادگستری

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت تجاری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت تجاری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت تجاری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی......بخش ...... موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری(به استناد عدم وجود طرح مصوب و وقوع ملک در حریم شهر و عدم مطابقت کاربری زمین با طرح و....) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی......بخش ...... موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری(به استناد عدم وجود طرح مصوب و وقوع ملک در حریم شهر و عدم مطابقت کاربری زمین با طرح و....) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی......بخش ...... موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری(به استناد عدم وجود طرح مصوب و وقوع ملک در حریم شهر و عدم مطابقت کاربری زمین با طرح و....) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره به دلیل تحقق شرط تاخیر مستاجر در پرداخت اجاره بیش از یک ماه در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره به دلیل تحقق شرط تاخیر مستاجر در پرداخت اجاره بیش از یک ماه در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره به دلیل تحقق شرط تاخیر مستاجر در پرداخت اجاره بیش از یک ماه در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به اخذ وجوه دریافتی به عنوان خسارت تاخیر تادیه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری و استرداد آن در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به اخذ وجوه دریافتی به عنوان خسارت تاخیر تادیه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری و استرداد آن در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به اخذ وجوه دریافتی به عنوان خسارت تاخیر تادیه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری و استرداد آن در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... شورای اصلاحات ارضی (اعتراض به تحت شمول قرار گرفتن اراضی شاکی به قانون اصلاحات ارضی-ایجاد حق مالکیت در رای) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... شورای اصلاحات ارضی (اعتراض به تحت شمول قرار گرفتن اراضی شاکی به قانون اصلاحات ارضی-ایجاد حق مالکیت در رای) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... شورای اصلاحات ارضی (اعتراض به تحت شمول قرار گرفتن اراضی شاکی به قانون اصلاحات ارضی-ایجاد حق مالکیت در رای) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی مطابق بند « د » تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی مطابق بند « د » تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی مطابق بند « د » تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور

برای مشاهده متن دادخواست در دادگاه بابت الزام بانک به فک رهن مورد وثیقه بابت تسهیلات بانکی ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست در دادگاه بابت الزام بانک به فک رهن مورد وثیقه بابت تسهیلات بانکی

ادامه مطلب

متن دادخواست در دادگاه بابت الزام بانک به فک رهن مورد وثیقه بابت تسهیلات بانکی

برای مشاهده متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی(با پرداخت حق بیمه متعلقه) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی(با پرداخت حق بیمه متعلقه) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی(با پرداخت حق بیمه متعلقه) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها