محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه آراء از منابع دیوان عدالت

برای مشاهده مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان ادامه مطلب را کلیک کنید
مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

ادامه مطلب

مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

برای مشاهده اعلام نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی ادامه مطلب را کلیک کنید
اعلام نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

ادامه مطلب

اعلام نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

برای مشاهده وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان ادامه مطلب را کلیک کنید
وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان

ادامه مطلب

وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان

برای مشاهده مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر ادامه مطلب را کلیک کنید
مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

ادامه مطلب

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

برای مشاهده مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا ادامه مطلب را کلیک کنید
مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

ادامه مطلب

مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

برای مشاهده تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

ادامه مطلب

شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

برای مشاهده بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره ادامه مطلب را کلیک کنید
نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

ادامه مطلب

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

برای مشاهده مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری ادامه مطلب را کلیک کنید
مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری

ادامه مطلب

مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری