محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مقالات تخصصی محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

برای مشاهده شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ ادامه مطلب را کلیک کنید
نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

برای مشاهده نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی ادامه مطلب را کلیک کنید
نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

ادامه مطلب

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

برای مشاهده مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث ادامه مطلب را کلیک کنید
مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

ادامه مطلب

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

برای مشاهده مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها ادامه مطلب را کلیک کنید
مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

ادامه مطلب

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

برای مشاهده مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان ادامه مطلب را کلیک کنید
مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

ادامه مطلب

مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

برای مشاهده مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری ادامه مطلب را کلیک کنید
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

برای مشاهده مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری ادامه مطلب را کلیک کنید
مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری

ادامه مطلب

مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری

برای مشاهده شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

ادامه مطلب

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

برای مشاهده  مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره‌برداری معادن  ادامه مطلب را کلیک کنید
مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره‌برداری معادن

ادامه مطلب

مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره‌برداری معادن