محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

ادامه مطلب

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

ادامه مطلب

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

ادامه مطلب

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

نمونه رای دادگاه کیفری در محکومیت شهردار بابت تصرف اراضی

نمونه رای دادگاه کیفری در محکومیت شهردار بابت تصرف اراضی

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه کیفری در محکومیت شهردار بابت تصرف اراضی

شرایط تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی به پیمانی

شرایط تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی به پیمانی

ادامه مطلب

شرایط تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی به پیمانی

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

ادامه مطلب

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

رسیدگی به تخلف تغییر کاربری غیر مجاز در  کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

رسیدگی به تخلف تغییر کاربری غیر مجاز در  کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

ادامه مطلب

رسیدگی به تخلف تغییر کاربری غیر مجاز در  کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ادامه مطلب

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

ادامه مطلب

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

ادامه مطلب

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

ادامه مطلب

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

ادامه مطلب

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

ادامه مطلب

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

ادامه مطلب

کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

تاثیر جمع آوری بناهای احداثی در باغ پس از رای دادگاه کیفری در تغییر کاربری

تاثیر جمع آوری بناهای احداثی در باغ پس از رای دادگاه کیفری در تغییر کاربری

ادامه مطلب

تاثیر جمع آوری بناهای احداثی در باغ پس از رای دادگاه کیفری در تغییر کاربری

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

ادامه مطلب

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

ادامه مطلب

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند

رسیدگی به شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند

ادامه مطلب

رسیدگی به شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند