وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

مقالات تخصصی محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

برای مشاهده دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق ادامه مطلب را کلیک کنید
دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

ادامه مطلب وکیل

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

برای مشاهده مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ادامه مطلب را کلیک کنید
مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ادامه مطلب وکیل

مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

برای مشاهده ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری ادامه مطلب را کلیک کنید
ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری

ادامه مطلب وکیل

ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری

برای مشاهده وکیل برای  شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل ادامه مطلب را کلیک کنید
وکیل برای شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل

ادامه مطلب وکیل

وکیل برای شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل

برای مشاهده شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها ادامه مطلب را کلیک کنید
مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

ادامه مطلب وکیل

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

برای مشاهده اعاده دادرسی  از رای کمیسیون ماده 100 با استفاده از نظر کارشناسی ادامه مطلب را کلیک کنید
اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 با استفاده از نظر کارشناسی

ادامه مطلب وکیل

اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 با استفاده از نظر کارشناسی

برای مشاهده مقررات اخذ شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی ادامه مطلب را کلیک کنید
مقررات اخذ شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

ادامه مطلب وکیل

مقررات اخذ شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

برای مشاهده چگونه از شهرداری شکایت کنیم ؟ ادامه مطلب را کلیک کنید
چگونه از شهرداری شکایت کنیم ؟

ادامه مطلب وکیل

چگونه از شهرداری شکایت کنیم ؟

برای مشاهده تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت ادامه مطلب را کلیک کنید
تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

ادامه مطلب وکیل

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت