وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور شهرداریهای سراسر کشور، اعتراض به آراء گزینش سازمانهای دولتی ، اعتراض به رای هیاتهای تخلفات اداری ، شکایت از تصمیمات کمیسیونهای دولتی همانند کمیسیون ماده 20 داروخانه و گذرنامه ، به همراه مطالبه خسارت از سازمان های دولتی و شهرداری به جهت قصورات و تخلفات اداری و همینطور ابطال آرای تعزیرات حکومتی و مصوبات شورای شهر و دستور موقت.وکیل دیوان عدالت

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری


وکیل متخصص دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها