محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

ادامه مطلب

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان

وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان

ادامه مطلب

وکیل برای شکایت از شهرداری آذربایجان

مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

ادامه مطلب

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

ادامه مطلب

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

ادامه مطلب

مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

وکیل برای کمیسیون ماده 100 تهران

وکیل برای کمیسیون ماده 100 تهران

ادامه مطلب

وکیل برای کمیسیون ماده 100 تهران

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

ادامه مطلب

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

ادامه مطلب

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

ادامه مطلب

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

تعیین دقیق نوع قرارداد کار در آرای هیات حل اختلاف کار

تعیین دقیق نوع قرارداد کار در آرای هیات حل اختلاف کار

ادامه مطلب

تعیین دقیق نوع قرارداد کار در آرای هیات حل اختلاف کار

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر

ادامه مطلب

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر