محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

ادامه مطلب

اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

مرجع اعتراض به تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات

مرجع اعتراض به تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات

قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

قانون دیوان عدالت اداری

نحوه محاسبه قیمت کالا مطابق آیین نامه اجرایی قانون گمرکی

نحوه محاسبه قیمت کالا مطابق آیین نامه اجرایی قانون گمرکی

ادامه مطلب

نحوه محاسبه قیمت کالا مطابق آیین نامه اجرایی قانون گمرکی

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

ادامه مطلب

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

ادامه مطلب

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

ادامه مطلب

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

ادامه مطلب

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

ادامه مطلب

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

تعریف باغ از منظر قوانین موضوعه

تعریف باغ از منظر قوانین موضوعه

ادامه مطلب

تعریف باغ از منظر قوانین موضوعه