محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

بی گمان تمام مردم می‌توانند قانون را بخوانند اما عقیده ما بر این است خواندن قانون ابتدائی‌ترین مقدمه فهم آن است. در واقع دانستن قانون و تفسیر آن،بر اساس شناخت رویه و رفتار قضات در موضوع آن قانون شکل می گیرد.به معنای ساده تر وکیل در انجام موضوع وکالت بایستی کیف به دست باشد یعنی با تمسک به قانون از نگاه خویش و سپس شناخت رویه ی قضات از آن،به دفاع از موکل خویش بپردازد.
ما پس از سال‌ها تجربه به عنوان وکیل متخصص شهرداری علی الخصوص به عنوان وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تهران به این باور رسیده‌ایم که علم و عمل (تجربه) با هم و هر دو به عنوان بازوی موفقیت در پرونده‌ای هستند که شما به ما می‌سپارید به شما اطمینان می دهیم که دانش و تجربه ما در نهایت صداقت،پشتکار و امید به موفقیت تقدیم شما خواهد شد اگر شما بخواهید.با احترام کریمی وکیل دادگستری

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به تغییر رسته شغلی کارمند در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به تغییر رسته شغلی کارمند در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به تغییر رسته شغلی کارمند در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای داوری که در قرارداد ،داور طرفین قرارداد نبوده و طرفین قرارداد نیز بر داوری وی تراضی ننموده اند در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای داوری که در قرارداد ،داور طرفین قرارداد نبوده و طرفین قرارداد نیز بر داوری وی تراضی ننموده اند در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای داوری که در قرارداد ،داور طرفین قرارداد نبوده و طرفین قرارداد نیز بر داوری وی تراضی ننموده اند در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت تجاری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت تجاری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت تجاری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به اقدامات شرکت انتقال گاز ایران دایر بر عبور خط لوله گاز از زمین و احراز وقوع تخلف شرکت گاز انتقال ایران منطقه....در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به اقدامات شرکت انتقال گاز ایران دایر بر عبور خط لوله گاز از زمین و احراز وقوع تخلف شرکت گاز انتقال ایران منطقه....در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به اقدامات شرکت انتقال گاز ایران دایر بر عبور خط لوله گاز از زمین و احراز وقوع تخلف شرکت گاز انتقال ایران منطقه....در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه دادخواست مطروحه علیه خریدار و با عنوان بطلان مبایعه نامه به دلیل فقدان ثمن در معامله [با وجود اقرار فروشنده به دریافت ثمن] در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه دادخواست مطروحه علیه خریدار و با عنوان بطلان مبایعه نامه به دلیل فقدان ثمن در معامله [با وجود اقرار فروشنده به دریافت ثمن] در دادگاه

ادامه مطلب

متن دفاعیه دادخواست مطروحه علیه خریدار و با عنوان بطلان مبایعه نامه به دلیل فقدان ثمن در معامله [با وجود اقرار فروشنده به دریافت ثمن] در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره .... مورخ .... صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال ۱۳۸۸) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره .... مورخ .... صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال ۱۳۸۸) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره .... مورخ .... صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال ۱۳۸۸) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای شوهر از کارافتاده کلی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای شوهر از کارافتاده کلی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای شوهر از کارافتاده کلی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( ایراد شکلی) (تاسیس و ایجاد شغل پس از اصلاح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( ایراد شکلی) (تاسیس و ایجاد شغل پس از اصلاح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( ایراد شکلی) (تاسیس و ایجاد شغل پس از اصلاح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها