محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (اخراج کارگر از کارگاه) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (اخراج کارگر از کارگاه) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (اخراج کارگر از کارگاه) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه حق بیمه پرداختی به عنوان سابقه بیمه (در مورد مدیری که کارفرما بوده و برای خود لیست بیمه رد نموده است) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه حق بیمه پرداختی به عنوان سابقه بیمه (در مورد مدیری که کارفرما بوده و برای خود لیست بیمه رد نموده است) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه حق بیمه پرداختی به عنوان سابقه بیمه (در مورد مدیری که کارفرما بوده و برای خود لیست بیمه رد نموده است) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری (بابت صدور حکم به تعطیلی و پلمپ مغازه تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری (بابت صدور حکم به تعطیلی و پلمپ مغازه تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری (بابت صدور حکم به تعطیلی و پلمپ مغازه تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست و اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی که قبل از تصویب طرح جامع شهر( ۱۳۴۹/۰۲/۰۷) احداث شده اند بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست و اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی که قبل از تصویب طرح جامع شهر( ۱۳۴۹/۰۲/۰۷) احداث شده اند بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست و اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی که قبل از تصویب طرح جامع شهر( ۱۳۴۹/۰۲/۰۷) احداث شده اند بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به لحاظ عدم تعیین حق بیمه کارگر در صورت تعدد کارفرما در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به لحاظ عدم تعیین حق بیمه کارگر در صورت تعدد کارفرما در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به لحاظ عدم تعیین حق بیمه کارگر در صورت تعدد کارفرما در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی....) طرف شکایت به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی....) طرف شکایت به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی....) طرف شکایت به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکترا از تاریخ اخذ مدرک( ویژه کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی و تحقیقاتی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکترا از تاریخ اخذ مدرک( ویژه کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی و تحقیقاتی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکترا از تاریخ اخذ مدرک( ویژه کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی و تحقیقاتی) در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها