محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

مقررات شکایت شهرداری از رای اداره کار

مقررات شکایت شهرداری از رای اداره کار

ادامه مطلب وکیل

مقررات شکایت شهرداری از رای اداره کار

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

ادامه مطلب وکیل

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت

ادامه مطلب وکیل

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

ادامه مطلب وکیل

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

ادامه مطلب وکیل

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

ادامه مطلب وکیل

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

تاثیر طرحهای مصوب شهری و غیرشهری در حقوق مالکانه

تاثیر طرحهای مصوب شهری و غیرشهری در حقوق مالکانه

ادامه مطلب وکیل

تاثیر طرحهای مصوب شهری و غیرشهری در حقوق مالکانه

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب وکیل

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

ادامه مطلب وکیل

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

ادامه مطلب وکیل

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر