محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

بی گمان تمام مردم می‌توانند قانون را بخوانند اما عقیده ما بر این است خواندن قانون ابتدائی‌ترین مقدمه فهم آن است. در واقع دانستن قانون و تفسیر آن،بر اساس شناخت رویه و رفتار قضات در موضوع آن قانون شکل می گیرد.به معنای ساده تر وکیل در انجام موضوع وکالت بایستی کیف به دست باشد یعنی با تمسک به قانون از نگاه خویش و سپس شناخت رویه ی قضات از آن،به دفاع از موکل خویش بپردازد.
ما پس از سال‌ها تجربه به عنوان وکیل متخصص شهرداری علی الخصوص به عنوان وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تهران به این باور رسیده‌ایم که علم و عمل (تجربه) با هم و هر دو به عنوان بازوی موفقیت در پرونده‌ای هستند که شما به ما می‌سپارید به شما اطمینان می دهیم که دانش و تجربه ما در نهایت صداقت،پشتکار و امید به موفقیت تقدیم شما خواهد شد اگر شما بخواهید.با احترام کریمی وکیل دادگستری

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (به استناد تعطیلی کارگاه) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (به استناد تعطیلی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (به استناد تعطیلی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام موجر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت[ در مورد اماکنی که طرفین قرارداد اجاره با علم به تجاری بودن آن، قرارداد مسکونی تنظیم کرده اند و تاریخ تنظیم قرارداد اجاره آنها بعد از سال ۱۳۵۶ و قبل از سال ۱۳۷۶ میباشد] در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام موجر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت[ در مورد اماکنی که طرفین قرارداد اجاره با علم به تجاری بودن آن، قرارداد مسکونی تنظیم کرده اند و تاریخ تنظیم قرارداد اجاره آنها بعد از سال ۱۳۵۶ و قبل از سال ۱۳۷۶ میباشد] در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام موجر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت[ در مورد اماکنی که طرفین قرارداد اجاره با علم به تجاری بودن آن، قرارداد مسکونی تنظیم کرده اند و تاریخ تنظیم قرارداد اجاره آنها بعد از سال ۱۳۵۶ و قبل از سال ۱۳۷۶ میباشد] در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت در دادگاه حقوقی ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت در دادگاه حقوقی

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت در دادگاه حقوقی

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به تصمیم هسته / هیات گزینش و رد صلاحیت به استناد رابطه نامشروع در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به تصمیم هسته / هیات گزینش و رد صلاحیت به استناد رابطه نامشروع در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هسته / هیات گزینش و رد صلاحیت به استناد رابطه نامشروع در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام تامین اجتماعی به پرداخت مستمری بیمه پرداز متوفی از تاریخ فوت به وراث وی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام تامین اجتماعی به پرداخت مستمری بیمه پرداز متوفی از تاریخ فوت به وراث وی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام تامین اجتماعی به پرداخت مستمری بیمه پرداز متوفی از تاریخ فوت به وراث وی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست تقاضای احتساب شغل حفاظت (نگهبان کادر مسلح و گشت دریائی) در نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان سخت و زیان آور و صدور حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست تقاضای احتساب شغل حفاظت (نگهبان کادر مسلح و گشت دریائی) در نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان سخت و زیان آور و صدور حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست تقاضای احتساب شغل حفاظت (نگهبان کادر مسلح و گشت دریائی) در نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان سخت و زیان آور و صدور حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن به سازمان تامین اجتماعی استان..... و رفع توقیف از حسابهای و اموال خواهان توسط سازمان تامین اجتماعی در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن به سازمان تامین اجتماعی استان..... و رفع توقیف از حسابهای و اموال خواهان توسط سازمان تامین اجتماعی در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن به سازمان تامین اجتماعی استان..... و رفع توقیف از حسابهای و اموال خواهان توسط سازمان تامین اجتماعی در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای هسته/ هیات گزینش بابت عدم التزام عملی به احکام اسلام موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای هسته/ هیات گزینش بابت عدم التزام عملی به احکام اسلام موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/ هیات گزینش بابت عدم التزام عملی به احکام اسلام موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها