محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

ادامه مطلب

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

ادامه مطلب

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

ادامه مطلب

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

ادامه مطلب

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

ادامه مطلب

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

ادامه مطلب

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

ادامه مطلب

میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

ادامه مطلب

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

ادامه مطلب

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

تاثیر نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

تاثیر نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

ادامه مطلب

تاثیر نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

ادامه مطلب

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

ادامه مطلب

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

وکیل برای شکایت ازشهرداری اهواز

وکیل برای شکایت ازشهرداری اهواز

ادامه مطلب

وکیل برای شکایت ازشهرداری اهواز

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

ادامه مطلب

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

شکایت بابت سهمیه بومی استخدامی در دیوان عدالت اداری

شکایت بابت سهمیه بومی استخدامی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شکایت بابت سهمیه بومی استخدامی در دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت از رای ماده 100 چالوس

وکیل شکایت از رای ماده 100 چالوس

ادامه مطلب

وکیل شکایت از رای ماده 100 چالوس

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

ادامه مطلب

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال