محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام (سازمان تامین اجتماعی) به ارجاع اعتراض به رای کمیسیون بدوی پزشکی به مرحله بالاتر (کمیسیون تجدید نظر پزشکی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام (سازمان تامین اجتماعی) به ارجاع اعتراض به رای کمیسیون بدوی پزشکی به مرحله بالاتر (کمیسیون تجدید نظر پزشکی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام (سازمان تامین اجتماعی) به ارجاع اعتراض به رای کمیسیون بدوی پزشکی به مرحله بالاتر (کمیسیون تجدید نظر پزشکی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن به سازمان تامین اجتماعی استان..... و رفع توقیف از حسابهای و اموال خواهان توسط سازمان تامین اجتماعی در دادگاه ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن به سازمان تامین اجتماعی استان..... و رفع توقیف از حسابهای و اموال خواهان توسط سازمان تامین اجتماعی در دادگاه

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن به سازمان تامین اجتماعی استان..... و رفع توقیف از حسابهای و اموال خواهان توسط سازمان تامین اجتماعی در دادگاه

برای مشاهده متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای گزینش دایر بر عدم موافقت به تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و موافقت با ادامه کار مستخدم به نوع دیگری از قرارداد (پیمانی-قراردادی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای گزینش دایر بر عدم موافقت به تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و موافقت با ادامه کار مستخدم به نوع دیگری از قرارداد (پیمانی-قراردادی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای گزینش دایر بر عدم موافقت به تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و موافقت با ادامه کار مستخدم به نوع دیگری از قرارداد (پیمانی-قراردادی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم (بازنشسته/دارای مدرک لیسانس/سن کمتر از ۶۵ سال) برای خدمت تا تکمیل ۳۵ سال خدمت در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم (بازنشسته/دارای مدرک لیسانس/سن کمتر از ۶۵ سال) برای خدمت تا تکمیل ۳۵ سال خدمت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم (بازنشسته/دارای مدرک لیسانس/سن کمتر از ۶۵ سال) برای خدمت تا تکمیل ۳۵ سال خدمت در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض مستاجر به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض مستاجر به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض مستاجر به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تعطیلی مطب به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تعطیلی مطب به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تعطیلی مطب به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها