وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

مقالات تخصصی محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

برای مشاهده مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت ادامه مطلب را کلیک کنید
مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

ادامه مطلب وکیل

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

برای مشاهده نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ادامه مطلب را کلیک کنید
مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

ادامه مطلب وکیل

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

برای مشاهده تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

ادامه مطلب وکیل

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

برای مشاهده شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

ادامه مطلب وکیل

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

برای مشاهده مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا ادامه مطلب را کلیک کنید
مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

ادامه مطلب وکیل

مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

برای مشاهده تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

ادامه مطلب وکیل

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

برای مشاهده تغییر کاربری پیلوت به مسکونی ادامه مطلب را کلیک کنید
تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

ادامه مطلب وکیل

تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

برای مشاهده نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری ادامه مطلب را کلیک کنید
نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

ادامه مطلب وکیل

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

برای مشاهده مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری ادامه مطلب را کلیک کنید
مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

ادامه مطلب وکیل

مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری