محمدرضا کریمی دارای تخصص و تجربه لازم در امور مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری و با بسیاری پرونده‌های موفق

مطالب و نمونه دادخواست های قابل تهیه در موضوعات مختلف

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها رسیدگی نموده است بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها رسیدگی نموده است بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها رسیدگی نموده است بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر الزام به فروش خودرو و محکومیت فرد یا نمایندگی به تحویل خودرو در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر الزام به فروش خودرو و محکومیت فرد یا نمایندگی به تحویل خودرو در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر الزام به فروش خودرو و محکومیت فرد یا نمایندگی به تحویل خودرو در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست الزام 1-وزارت صنعت معدن و تجارت 2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان.... به صدور پروانه اکتشاف و اعاده به وضع سابق بابت (مجوز سنگ تزیینی)به استناد صدور مجوز برای اشخاص دیگر در شرایط مشابه و تبعیض با خواهان در دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست الزام 1-وزارت صنعت معدن و تجارت 2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان.... به صدور پروانه اکتشاف و اعاده به وضع سابق بابت (مجوز سنگ تزیینی)به استناد صدور مجوز برای اشخاص دیگر در شرایط مشابه و تبعیض با خواهان در دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست الزام 1-وزارت صنعت معدن و تجارت 2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان.... به صدور پروانه اکتشاف و اعاده به وضع سابق بابت (مجوز سنگ تزیینی)به استناد صدور مجوز برای اشخاص دیگر در شرایط مشابه و تبعیض با خواهان در دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر  تعطیلی داروخانه (به دلیل عدم حضور مسئول فنی داروخانه) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر تعطیلی داروخانه (به دلیل عدم حضور مسئول فنی داروخانه) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر تعطیلی داروخانه (به دلیل عدم حضور مسئول فنی داروخانه) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دادخواست اعتراض به قطع رابطه خدمتی سردفتر اسناد رسمی از هیات علمی دانشگاه منافات با شغل سردفتری در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دادخواست اعتراض به قطع رابطه خدمتی سردفتر اسناد رسمی از هیات علمی دانشگاه منافات با شغل سردفتری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

متن دادخواست اعتراض به قطع رابطه خدمتی سردفتر اسناد رسمی از هیات علمی دانشگاه منافات با شغل سردفتری در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده متن دفاعیه بابت دعوت دانشجویان و قبول شدگان قطعی کنکور به آزمون مجدد در چند درس ادامه مطلب را کلیک کنید
متن دفاعیه بابت دعوت دانشجویان و قبول شدگان قطعی کنکور به آزمون مجدد در چند درس

ادامه مطلب

متن دفاعیه بابت دعوت دانشجویان و قبول شدگان قطعی کنکور به آزمون مجدد در چند درس

نمونه دادخواست ها