فرم گزارش دهیاری به کمیسیون ماده 99

فرم گزارش دهیاری به کمیسیون ماده 99

ادامه مطلب

فرم گزارش دهیاری به کمیسیون ماده 99

اعتراض به رای کمیسیون ماده 99

اعتراض به رای کمیسیون ماده 99

ادامه مطلب

اعتراض به رای کمیسیون ماده 99

فرم کمیسیون ماده 99

فرم کمیسیون ماده 99

ادامه مطلب

فرم کمیسیون ماده 99

نمونه رای کمیسیون ماده 99

نمونه رای کمیسیون ماده 99

ادامه مطلب

نمونه رای کمیسیون ماده 99

نحوه محاسبه جریمه کمیسیون ماده 99

نحوه محاسبه جریمه کمیسیون ماده 99

ادامه مطلب

نحوه محاسبه جریمه کمیسیون ماده 99

استفاده مسکونی از املاک موقوفه دارای کاربری زراعی

استفاده مسکونی از املاک موقوفه دارای کاربری زراعی

ادامه مطلب

استفاده مسکونی از املاک موقوفه دارای کاربری زراعی

مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستا

مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستا

ادامه مطلب

مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستا

قانون تخریب دیوار باغ

قانون تخریب دیوار باغ

ادامه مطلب

قانون تخریب دیوار باغ

نمونه رای بابت تفکیک ملک بدون مجوز در روستا

نمونه رای بابت تفکیک ملک بدون مجوز در روستا

ادامه مطلب

نمونه رای بابت تفکیک ملک بدون مجوز در روستا

نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در روستا

نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در روستا

ادامه مطلب

نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در روستا

روند رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99

روند رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99

ادامه مطلب

روند رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99

نمونه دادخواست ها