مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

ادامه مطلب

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

نحوه استفاده مسکونی از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی

نحوه استفاده مسکونی از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی

ادامه مطلب

نحوه استفاده مسکونی از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی

رسیدگی به تخلف تغییر کاربری غیر مجاز در  کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

رسیدگی به تخلف تغییر کاربری غیر مجاز در  کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

ادامه مطلب

رسیدگی به تخلف تغییر کاربری غیر مجاز در  کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

ادامه مطلب

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در خارج از حریم شهرها

نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در خارج از حریم شهرها

ادامه مطلب

نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در خارج از حریم شهرها

مراحل رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99 استانداری

مراحل رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99 استانداری

ادامه مطلب

مراحل رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99 استانداری

نمونه دادخواست ها