شرایط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند به نام خریدار

شرایط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند به نام خریدار

ادامه مطلب

شرایط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند به نام خریدار

نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

مسقف کردن نورگیر ساختمان توسط یکی از مالکین آپارتمان

مسقف کردن نورگیر ساختمان توسط یکی از مالکین آپارتمان

ادامه مطلب

مسقف کردن نورگیر ساختمان توسط یکی از مالکین آپارتمان

تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

ادامه مطلب

تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

نمونه دادخواست الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

نمونه دادخواست الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

ادامه مطلب

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

ادامه مطلب

ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق

تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق

ادامه مطلب

تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

ادامه مطلب

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

ادامه مطلب

نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

تاثیر مصادف شدن روز انجام تعهد فروشنده با تعطیلی رسمی جهت تنظیم سند

تاثیر مصادف شدن روز انجام تعهد فروشنده با تعطیلی رسمی جهت تنظیم سند

ادامه مطلب

تاثیر مصادف شدن روز انجام تعهد فروشنده با تعطیلی رسمی جهت تنظیم سند

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع 

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع 

ادامه مطلب

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع 

نمونه رای داگاه بابت شکایت تحویل ملک  قبل از تنظیم سند رسمی

نمونه رای داگاه بابت شکایت تحویل ملک  قبل از تنظیم سند رسمی

ادامه مطلب

نمونه رای داگاه بابت شکایت تحویل ملک  قبل از تنظیم سند رسمی

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

ادامه مطلب

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن

طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن

ادامه مطلب

طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت

ادامه مطلب

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت

نمونه دادخواست ها