دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

ادامه مطلب

دستور موقت جلوگیری از منوع الخروجی رئیس هیات مدیره

دستور موقت تنزل مقام و تغییر پست سازمانی در دیوان عدالت

دستور موقت تنزل مقام و تغییر پست سازمانی در دیوان عدالت

ادامه مطلب

دستور موقت تنزل مقام و تغییر پست سازمانی در دیوان عدالت

دستور موقت جلوگیری از قطع حقوق عضو هیات علمی

دستور موقت جلوگیری از قطع حقوق عضو هیات علمی

ادامه مطلب

دستور موقت جلوگیری از قطع حقوق عضو هیات علمی

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با سابقه بالا

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با سابقه بالا

ادامه مطلب

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با سابقه بالا

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

ادامه مطلب

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

ادامه مطلب

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

دستور موقت توقف اجرای لغو پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

دستور موقت توقف اجرای لغو پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

دستور موقت توقف اجرای لغو پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب

دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها