نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

ادامه مطلب

نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

نمونه اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت

نمونه اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت

نمونه رای انفصال موقت سردفتر از سوی رئیس سازمان ثبت

نمونه رای انفصال موقت سردفتر از سوی رئیس سازمان ثبت

ادامه مطلب

نمونه رای انفصال موقت سردفتر از سوی رئیس سازمان ثبت

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

ادامه مطلب

نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

ادامه مطلب

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آگهی ثبتی

صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آگهی ثبتی

ادامه مطلب

صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آگهی ثبتی

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت

مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری

الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

ادامه مطلب

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

نمونه دادخواست ها