نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

ادامه مطلب

نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

ادامه مطلب

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

نمونه رای تصدیق خسارت در خصوص پروانه اکتشاف معدن

نمونه رای تصدیق خسارت در خصوص پروانه اکتشاف معدن

ادامه مطلب

نمونه رای تصدیق خسارت در خصوص پروانه اکتشاف معدن

شکایت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

شکایت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

نحوه شکایت بابت خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

نحوه شکایت بابت خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

ادامه مطلب

نحوه شکایت بابت خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

شکایت بابت خسارت تاخیر تادیه علیه سازمانهای دولتی

شکایت بابت خسارت تاخیر تادیه علیه سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

شکایت بابت خسارت تاخیر تادیه علیه سازمانهای دولتی

نمونه دادخواست ها