نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

ادامه مطلب

نحوه مطالبه خسارت از سازمان‌های دولتی در دادگاه های عمومی

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

ادامه مطلب

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

نمونه رای تصدیق خسارت در خصوص پروانه اکتشاف معدن

نمونه رای تصدیق خسارت در خصوص پروانه اکتشاف معدن

ادامه مطلب

نمونه رای تصدیق خسارت در خصوص پروانه اکتشاف معدن

مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

ادامه مطلب

مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساخت

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

ادامه مطلب

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

ادامه مطلب

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت