تاثیر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم در حقوق و مزایای کارمند بازنشسته

تاثیر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم در حقوق و مزایای کارمند بازنشسته

ادامه مطلب

تاثیر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم در حقوق و مزایای کارمند بازنشسته

مرخصی زایمان و مقررات مربوط به افزایش زمان مرخصی

مرخصی زایمان و مقررات مربوط به افزایش زمان مرخصی

ادامه مطلب

مرخصی زایمان و مقررات مربوط به افزایش زمان مرخصی

آیا دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

آیا دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

ادامه مطلب

آیا دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی

ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی

ادامه مطلب

ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی

نحوه اعتراض به اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص فعالیت‌های معدنی

نحوه اعتراض به اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص فعالیت‌های معدنی

ادامه مطلب

نحوه اعتراض به اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص فعالیت‌های معدنی

مقررات فروش خانه ساختمانی به کارمندان

مقررات فروش خانه ساختمانی به کارمندان

ادامه مطلب

مقررات فروش خانه ساختمانی به کارمندان

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا در دیوان عدالت

مرجع موافقت با ساخت و ساز در حریم جاده

مرجع موافقت با ساخت و ساز در حریم جاده

ادامه مطلب

مرجع موافقت با ساخت و ساز در حریم جاده

مرجع صالح به شکایت از سازمان آب و فاضلاب

مرجع صالح به شکایت از سازمان آب و فاضلاب

ادامه مطلب

مرجع صالح به شکایت از سازمان آب و فاضلاب

مرجع صالح به شکایت از شرکت هلکوپتری ایران

مرجع صالح به شکایت از شرکت هلکوپتری ایران

ادامه مطلب

مرجع صالح به شکایت از شرکت هلکوپتری ایران

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

ادامه مطلب

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

مرجع قانونی تعیین حریم آثار ملی

مرجع قانونی تعیین حریم آثار ملی

ادامه مطلب

مرجع قانونی تعیین حریم آثار ملی

نمونه دادخواست ها