نمونه حکم شکایت از رای قاضی کمیسیون چاه در دیوان عدالت

نمونه حکم شکایت از رای قاضی کمیسیون چاه در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه حکم شکایت از رای قاضی کمیسیون چاه در دیوان عدالت

مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری

مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری

ادامه مطلب

مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

مراجع صالح صدور پروانه  چاه آب مصرف معقول

مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

ادامه مطلب

مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

شرایط اجازه فروش آب مازاد چاه توسط دارنده پروانه

شرایط اجازه فروش آب مازاد چاه توسط دارنده پروانه

ادامه مطلب

شرایط اجازه فروش آب مازاد چاه توسط دارنده پروانه

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

ادامه مطلب

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

ادامه مطلب

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

نمونه دادخواست ها