نمونه حکم ابطال رای کمیسیون ماده 12 در دادگاه

نمونه حکم ابطال رای کمیسیون ماده 12 در دادگاه

ادامه مطلب

نمونه حکم ابطال رای کمیسیون ماده 12 در دادگاه

نمونه رای دادگاه در احراز سابقه عمران و احیای اراضی موات

نمونه رای دادگاه در احراز سابقه عمران و احیای اراضی موات

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه در احراز سابقه عمران و احیای اراضی موات

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

ادامه مطلب

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

ادامه مطلب

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

نمونه دادخواست ها