نمونه رای الزام به احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

نمونه رای الزام به احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

ادامه مطلب

نمونه رای الزام به احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

تاثیر تغییر سن شناسنامه در برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی

تاثیر تغییر سن شناسنامه در برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی

ادامه مطلب

تاثیر تغییر سن شناسنامه در برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

ادامه مطلب

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

اعضای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

اعضای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

ادامه مطلب

اعضای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

ادامه مطلب

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

نحوه پرداخت مستمری بازماندگان مطابق قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد

نحوه پرداخت مستمری بازماندگان مطابق قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد

ادامه مطلب

نحوه پرداخت مستمری بازماندگان مطابق قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد

ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در مورد تاریخ از کار افتادگی

ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در مورد تاریخ از کار افتادگی

ادامه مطلب

ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در مورد تاریخ از کار افتادگی

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

ابطال تقسیط نامه مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

ابطال تقسیط نامه مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

ابطال تقسیط نامه مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر بودن فرد در کارگاه

اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر بودن فرد در کارگاه

ادامه مطلب

اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر بودن فرد در کارگاه

شرایط پرداخت مستمری بازماندگان به والدین بیمه شده متوفی

شرایط پرداخت مستمری بازماندگان به والدین بیمه شده متوفی

ادامه مطلب

شرایط پرداخت مستمری بازماندگان به والدین بیمه شده متوفی

میزان اعتبار گزارش بازرسان سازمان تامین اجتماعی در رای دیوان عدالت اداری

میزان اعتبار گزارش بازرسان سازمان تامین اجتماعی در رای دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

میزان اعتبار گزارش بازرسان سازمان تامین اجتماعی در رای دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها