تاثیر دستور موقت توقف اجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

تاثیر دستور موقت توقف اجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

ادامه مطلب

تاثیر دستور موقت توقف اجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

ادامه مطلب

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط اعتراض به قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ادامه مطلب

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

ادامه مطلب

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

ادامه مطلب

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

شرایط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

شرایط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها