شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت

ادامه مطلب

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت

گرفتن خسارت از شهرداری و سازمانهای دولتی

گرفتن خسارت از شهرداری و سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

گرفتن خسارت از شهرداری و سازمانهای دولتی

نمونه رای دستور موقت براجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

نمونه رای دستور موقت براجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

ادامه مطلب

نمونه رای دستور موقت براجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

شرایط تسری آراء هیات عمومی دیوان عدالت به زمان تصویب

شرایط تسری آراء هیات عمومی دیوان عدالت به زمان تصویب

ادامه مطلب

شرایط تسری آراء هیات عمومی دیوان عدالت به زمان تصویب

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط اعتراض به قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تاثیر عدم ارسال پاسخ نماینده دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ادامه مطلب

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

ادامه مطلب

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

ادامه مطلب

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

متن شکایت از ساخت و ساز همسایه

متن شکایت از ساخت و ساز همسایه

ادامه مطلب

متن شکایت از ساخت و ساز همسایه

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تشریفات اجرای رای دیوان عدالت اداری

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

شرایط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

شرایط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها