تاثیر حکم جریمه ماده 100 شهرداری در رای دادگاه کیفری بابت تغییر کاربری

تاثیر حکم جریمه ماده 100 شهرداری در رای دادگاه کیفری بابت تغییر کاربری

ادامه مطلب

تاثیر حکم جریمه ماده 100 شهرداری در رای دادگاه کیفری بابت تغییر کاربری

نمونه رای دادگاه مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

نمونه رای دادگاه مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

ادامه مطلب

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

تغییر کاربری زمین کشاورزی به دامداری

تغییر کاربری زمین کشاورزی به دامداری

ادامه مطلب

تغییر کاربری زمین کشاورزی به دامداری

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ادامه مطلب

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

ادامه مطلب

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

تقاضای تغییر کاربری مالکین املاک مشاعی

تقاضای تغییر کاربری مالکین املاک مشاعی

ادامه مطلب

تقاضای تغییر کاربری مالکین املاک مشاعی

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

ادامه مطلب

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

ادامه مطلب

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

ادامه مطلب

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

ادامه مطلب

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

ادامه مطلب

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

ادامه مطلب

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

ادامه مطلب

چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

ادامه مطلب

شرایط صدور پروانه احداث مرغداری در ملک مشاع

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

ادامه مطلب

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

تاثیر جمع آوری بنای احداثی در باغ پس از رای دادگاه کیفری

تاثیر جمع آوری بنای احداثی در باغ پس از رای دادگاه کیفری

ادامه مطلب

تاثیر جمع آوری بنای احداثی در باغ پس از رای دادگاه کیفری

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

ادامه مطلب

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

نمونه رای دادگاه در خصوص تغییر کاربری باغ

نمونه رای دادگاه در خصوص تغییر کاربری باغ

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه در خصوص تغییر کاربری باغ

نحوه محاسبه عوارض دیوار کشی اطراف باغ

نحوه محاسبه عوارض دیوار کشی اطراف باغ

ادامه مطلب

نحوه محاسبه عوارض دیوار کشی اطراف باغ

تعریف باغ از منظر قوانین موضوعه

تعریف باغ از منظر قوانین موضوعه

ادامه مطلب

تعریف باغ از منظر قوانین موضوعه

ساخت بنا علاوه بر اتاقک نگهبانی در اراضی زراعی وباغها

ساخت بنا علاوه بر اتاقک نگهبانی در اراضی زراعی وباغها

ادامه مطلب

ساخت بنا علاوه بر اتاقک نگهبانی در اراضی زراعی وباغها

شرایط اخذ مجوز بازسازی بناهای موجود در باغ از طریق جهاد کشاورزی

شرایط اخذ مجوز بازسازی بناهای موجود در باغ از طریق جهاد کشاورزی

ادامه مطلب

شرایط اخذ مجوز بازسازی بناهای موجود در باغ از طریق جهاد کشاورزی

شرایط تغییر کاربری املاکی که قبل از سال ۱۳۷۴ ایجاد شده اند

شرایط تغییر کاربری املاکی که قبل از سال ۱۳۷۴ ایجاد شده اند

ادامه مطلب

شرایط تغییر کاربری املاکی که قبل از سال ۱۳۷۴ ایجاد شده اند

شرایط درخواست تغییر کاربری در کمیسیون جهاد کشاورزی

شرایط درخواست تغییر کاربری در کمیسیون جهاد کشاورزی

ادامه مطلب

شرایط درخواست تغییر کاربری در کمیسیون جهاد کشاورزی

نمونه دادخواست ها