تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

ادامه مطلب

مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

نحوه رسیدگی در هیات های تخلفات اداری حضوری است یا غیر حضوری

نحوه رسیدگی در هیات های تخلفات اداری حضوری است یا غیر حضوری

ادامه مطلب

نحوه رسیدگی در هیات های تخلفات اداری حضوری است یا غیر حضوری

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

ادامه مطلب

مجازات کارمند در سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

تاثیر انصراف شکایت از تخلف اعلامی کارمند در مجازات وی

تاثیر انصراف شکایت از تخلف اعلامی کارمند در مجازات وی

ادامه مطلب

تاثیر انصراف شکایت از تخلف اعلامی کارمند در مجازات وی

نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب

نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

مجازات تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

مجازات تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

ادامه مطلب

مجازات تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

ادامه مطلب

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

اشخاص صالح به شکایت از تخلفات کارمندان در هیات تخلفات اداری

اشخاص صالح به شکایت از تخلفات کارمندان در هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب

اشخاص صالح به شکایت از تخلفات کارمندان در هیات تخلفات اداری

نمونه رای دیوان عدالت درباره تخلفات اداری

نمونه رای دیوان عدالت درباره تخلفات اداری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت درباره تخلفات اداری

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

ادامه مطلب

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

ادامه مطلب

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پس از تحقیقات

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پس از تحقیقات

ادامه مطلب

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پس از تحقیقات

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

تاثیر فوت کارمند در اجرای حکم تخلفات اداری

تاثیر فوت کارمند در اجرای حکم تخلفات اداری

ادامه مطلب

تاثیر فوت کارمند در اجرای حکم تخلفات اداری

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

ادامه مطلب

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

ادامه مطلب

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

شرایط قانونی و مقررات مربوط به ابلاغ تخلفات اداری

شرایط قانونی و مقررات مربوط به ابلاغ تخلفات اداری

ادامه مطلب

شرایط قانونی و مقررات مربوط به ابلاغ تخلفات اداری

وضعیت رسیدگی به تخلف جدید در اثناء رسیدگی تجدید نظر تخلفات اداری

وضعیت رسیدگی به تخلف جدید در اثناء رسیدگی تجدید نظر تخلفات اداری

ادامه مطلب

وضعیت رسیدگی به تخلف جدید در اثناء رسیدگی تجدید نظر تخلفات اداری

تاثیر تجدید نظر خواهی در اجرای رای هیات بدوی تخلفات اداری

تاثیر تجدید نظر خواهی در اجرای رای هیات بدوی تخلفات اداری

ادامه مطلب

تاثیر تجدید نظر خواهی در اجرای رای هیات بدوی تخلفات اداری

انواع مجازات‌های  قابل تجدید نظر تخلفات اداری

انواع مجازات‌های  قابل تجدید نظر تخلفات اداری

ادامه مطلب

انواع مجازات‌های  قابل تجدید نظر تخلفات اداری

تاثیر مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده در پاداش پایان خدمت

تاثیر مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده در پاداش پایان خدمت

ادامه مطلب

تاثیر مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده در پاداش پایان خدمت

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط اعتراض به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

نمونه رای بازخریدی کارمند به دلیل غیبت ناشی از بیماری

نمونه رای بازخریدی کارمند به دلیل غیبت ناشی از بیماری

ادامه مطلب

نمونه رای بازخریدی کارمند به دلیل غیبت ناشی از بیماری

مجازات اتهام سهل انگاری برای کارمند دولت

مجازات اتهام سهل انگاری برای کارمند دولت

ادامه مطلب

مجازات اتهام سهل انگاری برای کارمند دولت

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

ادامه مطلب

شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

ادامه مطلب

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

نمونه دادخواست ها