صفر تا صد نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

صفر تا صد نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

صفر تا صد نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

نحوه شکایت از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

نحوه شکایت از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

نحوه شکایت از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

نحوه محاسبه جریمه ملکی که خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد

نحوه محاسبه جریمه ملکی که خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد

ادامه مطلب

نحوه محاسبه جریمه ملکی که خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد

مقررات مربوط به انواع تخلفات ساختمانی

مقررات مربوط به انواع تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب

مقررات مربوط به انواع تخلفات ساختمانی

ورود مجدد ماده 100 به تخلفات ساختمانی که قبلا در کمیسیون ماده 99 رسیدگی شده

ورود مجدد ماده 100 به تخلفات ساختمانی که قبلا در کمیسیون ماده 99 رسیدگی شده

ادامه مطلب

ورود مجدد ماده 100 به تخلفات ساختمانی که قبلا در کمیسیون ماده 99 رسیدگی شده

مسئولیت خریدار در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

مسئولیت خریدار در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

مسئولیت خریدار در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری

تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری

 نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی

نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب

نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

تاثیر نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

تاثیر نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تاثیر نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

ادامه مطلب

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

تبدیل واحد مسکونی برای استفاده تجاری در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

تبدیل واحد مسکونی برای استفاده تجاری در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

تبدیل واحد مسکونی برای استفاده تجاری در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

ادامه مطلب

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

ادامه مطلب

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

ادامه مطلب

تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

ادامه مطلب

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

تفاوت عوارض با جریمه در رویه دیوان عدالت اداری

تفاوت عوارض با جریمه در رویه دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تفاوت عوارض با جریمه در رویه دیوان عدالت اداری

تاثیر محکومیت کیفری بابت تغییر کاربری در رای کمیسیون ماده 100

تاثیر محکومیت کیفری بابت تغییر کاربری در رای کمیسیون ماده 100

ادامه مطلب

تاثیر محکومیت کیفری بابت تغییر کاربری در رای کمیسیون ماده 100

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

ادامه مطلب

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

ادامه مطلب

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

ادامه مطلب

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

نحوه اجرای رای تخریب به وسیله شهرداری

نحوه اجرای رای تخریب به وسیله شهرداری

ادامه مطلب

نحوه اجرای رای تخریب به وسیله شهرداری

تشدید جریمه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مرحله بالاتر

تشدید جریمه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مرحله بالاتر

ادامه مطلب

تشدید جریمه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مرحله بالاتر

خسارت دیرکرد در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

خسارت دیرکرد در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

خسارت دیرکرد در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

تاثیر موافقت قبلی شهرداری در اضافه بنا در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

تاثیر موافقت قبلی شهرداری در اضافه بنا در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

تاثیر موافقت قبلی شهرداری در اضافه بنا در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نمونه رای ابطال رای کمیسیون ماده 100 بابت تعطیلی بازارچه

نمونه رای ابطال رای کمیسیون ماده 100 بابت تعطیلی بازارچه

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال رای کمیسیون ماده 100 بابت تعطیلی بازارچه

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

ادامه مطلب

استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

ادامه مطلب

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

ادامه مطلب

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

ادامه مطلب

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

شرایط تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است

شرایط تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است

ادامه مطلب

شرایط تخریب ساختمان مسکونی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کاربری گرفته است

پرداخت جریمه ماده 100 در صورت فروش آپارتمان

پرداخت جریمه ماده 100 در صورت فروش آپارتمان

ادامه مطلب

پرداخت جریمه ماده 100 در صورت فروش آپارتمان

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

ادامه مطلب

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

نمونه رای دیوان عدلت اداری برای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نمونه رای دیوان عدلت اداری برای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدلت اداری برای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

ادامه مطلب

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

اعاده دادرسی  از رای کمیسیون ماده 100 با استفاده از نظر کارشناسی

اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 با استفاده از نظر کارشناسی

ادامه مطلب

اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 با استفاده از نظر کارشناسی

نمونه دادخواست ها