میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

ادامه مطلب

میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

ادامه مطلب

شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

ادامه مطلب

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

نمونه دادخواست ها