رد صلاحیت استخدامی به دلیل اعتیاد

رد صلاحیت استخدامی به دلیل اعتیاد

ادامه مطلب

رد صلاحیت استخدامی به دلیل اعتیاد

رد صلاحیت کارگران قراردادی در ادامه رابطه استخدامی

رد صلاحیت کارگران قراردادی در ادامه رابطه استخدامی

ادامه مطلب

رد صلاحیت کارگران قراردادی در ادامه رابطه استخدامی

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

ادامه مطلب

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

رد صلاحیت در گزینش به استناد اعتیاد

رد صلاحیت در گزینش به استناد اعتیاد

ادامه مطلب

رد صلاحیت در گزینش به استناد اعتیاد

شکایت از تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

شکایت از تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

ادامه مطلب

شکایت از تصمیم هسته هیات گزینش به استناد اظهارات کذب افراد

رد صلاحیت در گزینش به دلیل سوء شهرت بستگان

رد صلاحیت در گزینش به دلیل سوء شهرت بستگان

ادامه مطلب

رد صلاحیت در گزینش به دلیل سوء شهرت بستگان

رد صلاحیت به استناد استنکاف از انجام آزمایش اعتیاد

رد صلاحیت به استناد استنکاف از انجام آزمایش اعتیاد

ادامه مطلب

رد صلاحیت به استناد استنکاف از انجام آزمایش اعتیاد

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد گزینش

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد گزینش

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد گزینش

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

ادامه مطلب

الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

نمونه دادخواست ها