الزام اداره اماکن به موافقت با صدور پروانه کسب با رای دیوان عدالت اداری

الزام اداره اماکن به موافقت با صدور پروانه کسب با رای دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

الزام اداره اماکن به موافقت با صدور پروانه کسب با رای دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها