میزان عوارض شهرداری پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

میزان عوارض شهرداری پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

ادامه مطلب

میزان عوارض شهرداری پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

تاثیر عدم ابلاغ مصوبه شورای شهر به فرمانداری در ابطال آن در دیوان عدالت

تاثیر عدم ابلاغ مصوبه شورای شهر به فرمانداری در ابطال آن در دیوان عدالت

ادامه مطلب

تاثیر عدم ابلاغ مصوبه شورای شهر به فرمانداری در ابطال آن در دیوان عدالت

تفاوت عوارض با مالیات

تفاوت عوارض با مالیات

ادامه مطلب

تفاوت عوارض با مالیات

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

ادامه مطلب

نمونه رای نحوه محاسبه حق مشرفیت

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

ادامه مطلب

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم؟

چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم؟

ادامه مطلب

چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم؟

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

نمونه دادخواست ها