نمونه رای ابطال حکم کمیسیون ماده 77

نمونه رای ابطال حکم کمیسیون ماده 77

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال حکم کمیسیون ماده 77

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

ادامه مطلب

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

ادامه مطلب

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

نمونه رای پایانکار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

نمونه رای پایانکار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای پایانکار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

ادامه مطلب

عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده 77 شهرداری

نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده 77 شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده 77 شهرداری

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 77

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 77

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 77

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

اعتراض به عوارض قراردادهای پیمانکاری در کمیسیون ماده 77 شهرداری

اعتراض به عوارض قراردادهای پیمانکاری در کمیسیون ماده 77 شهرداری

ادامه مطلب

اعتراض به عوارض قراردادهای پیمانکاری در کمیسیون ماده 77 شهرداری

عوارض شهرداری از شرکت های صنعتی و تولیدی

عوارض شهرداری از شرکت های صنعتی و تولیدی

ادامه مطلب

عوارض شهرداری از شرکت های صنعتی و تولیدی

نمونه دادخواست ها