نمونه رای ابطال را ی کمیسیون ماده ۷۷ به دلیل محکومیت به جریمه

نمونه رای ابطال را ی کمیسیون ماده ۷۷ به دلیل محکومیت به جریمه

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال را ی کمیسیون ماده ۷۷ به دلیل محکومیت به جریمه

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

ادامه مطلب

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

نمونه رای اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

نمونه رای اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

ادامه مطلب

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

ادامه مطلب

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

عوارض حق کسب و پیشه بانک ها با رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

اعتراض به عوارض قراردادهای پیمانکاری در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

اعتراض به عوارض قراردادهای پیمانکاری در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ادامه مطلب

اعتراض به عوارض قراردادهای پیمانکاری در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

ادامه مطلب

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

نمونه دادخواست ها