نمونه رای اختصاصی بودن کوچه بن بست برای مالکین

نمونه رای اختصاصی بودن کوچه بن بست برای مالکین

ادامه مطلب

نمونه رای اختصاصی بودن کوچه بن بست برای مالکین

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

مطالبه حق مالکانه موجرجهت رضایت تملک مغازه استیجاری

مطالبه حق مالکانه موجرجهت رضایت تملک مغازه استیجاری

ادامه مطلب

مطالبه حق مالکانه موجرجهت رضایت تملک مغازه استیجاری

مطالبه اجرت المثل املاک تملک شده از شهرداری

مطالبه اجرت المثل املاک تملک شده از شهرداری

ادامه مطلب

مطالبه اجرت المثل املاک تملک شده از شهرداری

رای دیوان عدالت در خصوص سایه اندازی ساختمان مجاور

رای دیوان عدالت در خصوص سایه اندازی ساختمان مجاور

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت در خصوص سایه اندازی ساختمان مجاور

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 تخریب

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 تخریب

ادامه مطلب

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 تخریب

نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری

نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری

ادامه مطلب

نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

ادامه مطلب

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا

فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا

ادامه مطلب

فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا

نمونه دادخواست اصلاح پروانه ساختمانی

نمونه دادخواست اصلاح پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

نمونه دادخواست اصلاح پروانه ساختمانی

انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

ادامه مطلب

انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

متن شکایت از ساخت و ساز همسایه

متن شکایت از ساخت و ساز همسایه

ادامه مطلب

متن شکایت از ساخت و ساز همسایه

 نمونه رای ابطال پایان کار شهرداری

نمونه رای ابطال پایان کار شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال پایان کار شهرداری

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

مراحل صدور پایان کار و عدم خلاف شهرداری

مراحل صدور پایان کار و عدم خلاف شهرداری

ادامه مطلب

مراحل صدور پایان کار و عدم خلاف شهرداری

وظایف مهندس ناظر ساختمان

وظایف مهندس ناظر ساختمان

ادامه مطلب

وظایف مهندس ناظر ساختمان

تعمیراتی که نیاز به مجوز شهرداری ندارند

تعمیراتی که نیاز به مجوز شهرداری ندارند

ادامه مطلب

تعمیراتی که نیاز به مجوز شهرداری ندارند

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

ادامه مطلب

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

جریمه تبدیل یک واحد به دو واحد

جریمه تبدیل یک واحد به دو واحد

ادامه مطلب

جریمه تبدیل یک واحد به دو واحد

نمونه درخواست تغییر کاربری مسکونی به تجاری

نمونه درخواست تغییر کاربری مسکونی به تجاری

ادامه مطلب

نمونه درخواست تغییر کاربری مسکونی به تجاری

نمونه دادخواست ها