نمونه رای اختصاصی بودن کوچه بن بست برای مالکین

نمونه رای اختصاصی بودن کوچه بن بست برای مالکین

ادامه مطلب

نمونه رای اختصاصی بودن کوچه بن بست برای مالکین

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی

نمونه رای مطالبه حق مالکانه در انتقال سرقفلی

نمونه رای مطالبه حق مالکانه در انتقال سرقفلی

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه حق مالکانه در انتقال سرقفلی

مطالبه اجرت المثل املاک تملک شده از شهرداری

مطالبه اجرت المثل املاک تملک شده از شهرداری

ادامه مطلب

مطالبه اجرت المثل املاک تملک شده از شهرداری

نحوه شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمان همسایه

نحوه شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمان همسایه

ادامه مطلب

نحوه شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمان همسایه

نحوه صحیح طرح شکایت علیه کمیسیونهای شهرداری

نحوه صحیح طرح شکایت علیه کمیسیونهای شهرداری

ادامه مطلب

نحوه صحیح طرح شکایت علیه کمیسیونهای شهرداری

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

ادامه مطلب

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

تغییر مشاعات پیش از صدور پایان کار

تغییر مشاعات پیش از صدور پایان کار

ادامه مطلب

تغییر مشاعات پیش از صدور پایان کار

انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

ادامه مطلب

انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

ادامه مطلب

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

ادامه مطلب

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

ادامه مطلب

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

چه اقدامات ساختمانی نیاز به پروانه و موافقت شهرداری ندارند؟

چه اقدامات ساختمانی نیاز به پروانه و موافقت شهرداری ندارند؟

ادامه مطلب

چه اقدامات ساختمانی نیاز به پروانه و موافقت شهرداری ندارند؟

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

ادامه مطلب

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

تبدیل واحدهای مسکونی از یک واحد به دو واحد

تبدیل واحدهای مسکونی از یک واحد به دو واحد

ادامه مطلب

تبدیل واحدهای مسکونی از یک واحد به دو واحد

ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری

ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری

ادامه مطلب

ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری

نمونه دادخواست ها