نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختماتی

نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختماتی

ادامه مطلب

نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختماتی

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی

شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی

ادامه مطلب

شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت

شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

نحوه صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در حریم شهرها

نحوه صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در حریم شهرها

ادامه مطلب

نحوه صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در حریم شهرها

مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

ادامه مطلب

مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

نمونه دادخواست ها