نمونه رای مطالبه بهای املاک تصرف شده از شهرداری

نمونه رای مطالبه بهای املاک تصرف شده از شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه بهای املاک تصرف شده از شهرداری

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

مقررات خرید املاک مردم برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

مقررات خرید املاک مردم برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

ادامه مطلب

مقررات خرید املاک مردم برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

مرجع درخواست تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها

مرجع درخواست تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها

ادامه مطلب

مرجع درخواست تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

ادامه مطلب

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

نمونه رای دادگاه کیفری در محکومیت شهردار بابت تصرف اراضی

نمونه رای دادگاه کیفری در محکومیت شهردار بابت تصرف اراضی

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه کیفری در محکومیت شهردار بابت تصرف اراضی

تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

ادامه مطلب

نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

قواعد مربوط به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری

قواعد مربوط به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری

ادامه مطلب

قواعد مربوط به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر

ادامه مطلب

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر

نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

ادامه مطلب

نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

ادامه مطلب

مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

ادامه مطلب

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

ادامه مطلب

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

نمونه دادخواست ها