نحوه استرداد اراضی واقع در طرح تعریض از شهرداری

نحوه استرداد اراضی واقع در طرح تعریض از شهرداری

ادامه مطلب

نحوه استرداد اراضی واقع در طرح تعریض از شهرداری

تاثیر عدم اجرای طرح دولتی و شهرداری در الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت مسکونی

تاثیر عدم اجرای طرح دولتی و شهرداری در الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت مسکونی

ادامه مطلب

تاثیر عدم اجرای طرح دولتی و شهرداری در الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت مسکونی

وضعیت حقوق مالکانه املاک در طرح های دولتی و شهرداری

وضعیت حقوق مالکانه املاک در طرح های دولتی و شهرداری

ادامه مطلب

وضعیت حقوق مالکانه املاک در طرح های دولتی و شهرداری

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

ادامه مطلب

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

نمونه دادخواست ها