درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

ادامه مطلب

درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

ادامه مطلب

نحوه قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی

نمونه دادخواست ها