نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

ادامه مطلب

نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

ادامه مطلب

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

شرایط احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

شرایط احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

ادامه مطلب

شرایط احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

نمونه رای احتساب سابقه خدمت کارکنان شرکتی برای سابقه دولتی

نمونه رای احتساب سابقه خدمت کارکنان شرکتی برای سابقه دولتی

ادامه مطلب

نمونه رای احتساب سابقه خدمت کارکنان شرکتی برای سابقه دولتی

نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شرکتی

نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شرکتی

ادامه مطلب

نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شرکتی

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

ادامه مطلب

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

نمونه دادخواست ها