خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

ادامه مطلب

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

ادامه مطلب

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

ادامه مطلب

شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

اعلام نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

اعلام نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

ادامه مطلب

اعلام نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

نمونه دادخواست ها