شرایط صدور پروانه وکالت برای کارمندان شاغل در نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

شرایط صدور پروانه وکالت برای کارمندان شاغل در نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

ادامه مطلب

شرایط صدور پروانه وکالت برای کارمندان شاغل در نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

استعفاء به دلیل عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق

استعفاء به دلیل عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق

ادامه مطلب

استعفاء به دلیل عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق

شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

ادامه مطلب

شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

ادامه مطلب

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

ادامه مطلب

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

ادامه مطلب

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

ادامه مطلب

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

ادامه مطلب

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

شرایط الزام اداره در تمدید قرارداد پیمانی

شرایط الزام اداره در تمدید قرارداد پیمانی

ادامه مطلب

شرایط الزام اداره در تمدید قرارداد پیمانی

ملاک و معیار ارتقاء کارمندان دولت

ملاک و معیار ارتقاء کارمندان دولت

ادامه مطلب

ملاک و معیار ارتقاء کارمندان دولت

مزایای استخدامی دیپلم افتخاری

مزایای استخدامی دیپلم افتخاری

ادامه مطلب

مزایای استخدامی دیپلم افتخاری

نحوه اثبات عدم استفاده از مرخصی در ادارات دولتی

نحوه اثبات عدم استفاده از مرخصی در ادارات دولتی

ادامه مطلب

نحوه اثبات عدم استفاده از مرخصی در ادارات دولتی

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

شرایط تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی به پیمانی

شرایط تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی به پیمانی

ادامه مطلب

شرایط تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی به پیمانی

نحوه انتصاب کارمند در صورت حذف پست سازمانی

نحوه انتصاب کارمند در صورت حذف پست سازمانی

ادامه مطلب

نحوه انتصاب کارمند در صورت حذف پست سازمانی

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

ادامه مطلب

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

نمونه دادخواست ها