مرجع اعتراض به تصمیم شورای تامین در مورد تابعیت

مرجع اعتراض به تصمیم شورای تامین در مورد تابعیت

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به تصمیم شورای تامین در مورد تابعیت

الزام دهیاری به صدور پروانه ساخت در روستا

الزام دهیاری به صدور پروانه ساخت در روستا

ادامه مطلب

الزام دهیاری به صدور پروانه ساخت در روستا

چگونه از شهرداری شکایت کنیم ؟

چگونه از شهرداری شکایت کنیم ؟

ادامه مطلب

چگونه از شهرداری شکایت کنیم ؟

نمونه دادخواست تقاضای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست تقاضای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت اداری

نحوه صحیح طرح دادخواست صحیح الزام به پرداخت حق بیمه در دیوان عدالت

نحوه صحیح طرح دادخواست صحیح الزام به پرداخت حق بیمه در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نحوه صحیح طرح دادخواست صحیح الزام به پرداخت حق بیمه در دیوان عدالت

وضعیت صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

وضعیت صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

ادامه مطلب

وضعیت صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

ادامه مطلب

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

مرجع شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور

مرجع شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور

ادامه مطلب

مرجع شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

نحوه صحیح طرح شکایت از رای اداره کار در دیوان عدالت

نحوه صحیح طرح شکایت از رای اداره کار در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نحوه صحیح طرح شکایت از رای اداره کار در دیوان عدالت

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

ادامه مطلب

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

نحوه صحیح طرح دعوی مطالبه بیمه بیکاری در دیوان عدالت

نحوه صحیح طرح دعوی مطالبه بیمه بیکاری در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نحوه صحیح طرح دعوی مطالبه بیمه بیکاری در دیوان عدالت

مرجع شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند

مرجع شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند

ادامه مطلب

مرجع شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

نحوه طرح شکایت برقراری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

نحوه طرح شکایت برقراری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه طرح شکایت برقراری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

شکایت تبدیل وضعیت استخدامی از سازمان بنادر و دریانوردی در دیوان عدالت اداری

شکایت تبدیل وضعیت استخدامی از سازمان بنادر و دریانوردی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شکایت تبدیل وضعیت استخدامی از سازمان بنادر و دریانوردی در دیوان عدالت اداری

مرجع شکایت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مرجع شکایت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

ادامه مطلب

مرجع شکایت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

نمونه دادخواست ها