نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

ادامه مطلب

نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

مقررات صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

مقررات صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

ادامه مطلب

مقررات صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

نمونه دادخواست ها