نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

ادامه مطلب

نمونه رای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمان

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

ادامه مطلب

صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری