نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

ادامه مطلب

نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

نمونه رای احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت در آموزش و پرورش

نمونه رای احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت در آموزش و پرورش

ادامه مطلب

نمونه رای احتساب سنوات تحصیلی جزء سابقه خدمت در آموزش و پرورش

شرایط پرداخت کمک هزینه مهد کودک به فرهنگیان

شرایط پرداخت کمک هزینه مهد کودک به فرهنگیان

ادامه مطلب

شرایط پرداخت کمک هزینه مهد کودک به فرهنگیان

احتساب دوران تدریس سربازان معلم حق التدریس به عنوان سابقه

احتساب دوران تدریس سربازان معلم حق التدریس به عنوان سابقه

ادامه مطلب

احتساب دوران تدریس سربازان معلم حق التدریس به عنوان سابقه

تبدیل وضعیت معلمین حق التدریسی در آموزش و پرورش

تبدیل وضعیت معلمین حق التدریسی در آموزش و پرورش

ادامه مطلب

تبدیل وضعیت معلمین حق التدریسی در آموزش و پرورش

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

ادامه مطلب

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

نمونه دادخواست ها