نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی با لحاظ تغییرات در طرح تفصیلی در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی با لحاظ تغییرات در طرح تفصیلی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی با لحاظ تغییرات در طرح تفصیلی در دیوان عدالت اداری

متن کامل دادخواست الزام به ابطال اقدامات تملکی اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی شهرداری و تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری

متن کامل دادخواست الزام به ابطال اقدامات تملکی اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی شهرداری و تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن کامل دادخواست الزام به ابطال اقدامات تملکی اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی شهرداری و تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری

متن اعتراض به عوارض شهرداری بابت تعمیرات و تغییرات غیر اساسی و غیر زیربنائی ساختمان در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

متن اعتراض به عوارض شهرداری بابت تعمیرات و تغییرات غیر اساسی و غیر زیربنائی ساختمان در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن اعتراض به عوارض شهرداری بابت تعمیرات و تغییرات غیر اساسی و غیر زیربنائی ساختمان در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت تصرف و اخذ....متر مربع زمین به عنوان (اعمال تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) در اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت تصرف و اخذ....متر مربع زمین به عنوان (اعمال تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت تصرف و اخذ....متر مربع زمین به عنوان (اعمال تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) در...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت اجرای طرح و تخریب ملک بدون پرداخت قیمت عادله روز ملک در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت اجرای طرح و تخریب ملک بدون پرداخت قیمت عادله روز ملک در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به احراز وقوع تخلف شهرداری بابت اجرای طرح و تخریب ملک بدون پرداخت قیمت عادله روز ملک در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به انسداد درب احداثی توسط خواندگان در بن بست اختصاصی در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به انسداد درب احداثی توسط خواندگان در بن بست اختصاصی در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به انسداد درب احداثی توسط خواندگان در بن بست اختصاصی در دادگاه

متن اعتراض اهالی به آموزش و پرورش/ شهرداری دایر بر تاسیس مدرسه در محله مسکونی و شلوغ

متن اعتراض اهالی به آموزش و پرورش/ شهرداری دایر بر تاسیس مدرسه در محله مسکونی و شلوغ

مشاهده و خرید دادخواست

متن اعتراض اهالی به آموزش و پرورش/ شهرداری دایر بر تاسیس مدرسه در محله مسکونی و شلوغ

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ و اقدامات شهرداری دایر بر مطالبه عوارض به نرخ روز (بعد از حکم به ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ و اقدامات شهرداری دایر بر مطالبه عوارض به نرخ روز (بعد از حکم به ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ و اقدامات شهرداری دایر بر مطالبه عوارض به نرخ روز (بعد از حکم به ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال گواهی پایان کار دایر بر تجویز توسعه تجاری در مشاعات ساختمان به درخواست فروشنده (پس از فروش آپارتمان با قولنامه به خریدار) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال گواهی پایان کار دایر بر تجویز توسعه تجاری در مشاعات ساختمان به درخواست فروشنده (پس از فروش...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال گواهی پایان کار دایر بر تجویز توسعه تجاری در مشاعات ساختمان به درخواست فروشنده (پس از فروش...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تعطیلی لابراتوار دندانسازی در ساختمان های مسکونی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تعطیلی لابراتوار دندانسازی در ساختمان های مسکونی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تعطیلی لابراتوار دندانسازی در ساختمان های مسکونی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع.....متر مطابق املاک همجوار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به صدور حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به صدور حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به صدور حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی همانند املاک مجاور و همجوار (موضوع مالکینی که ملکشان دارای کاربری مسکونی می باشد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی همانند املاک مجاور و همجوار (موضوع مالکینی که ملکشان دارای کاربری مسکونی می باشد) در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی همانند املاک مجاور و همجوار (موضوع مالکینی که ملکشان دارای کاربری مسکونی می باشد) در...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵شهرداری (خارج از صلاحیت کمیسیون و رای به تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵شهرداری (خارج از صلاحیت کمیسیون و رای به تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید) در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵شهرداری (خارج از صلاحیت کمیسیون و رای به تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید) در دیوان...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ (حکم به تخریب تاسیسات احداثی قبل از سال ۴۵ ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ (حکم به تخریب تاسیسات احداثی قبل از سال ۴۵ ) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ (حکم به تخریب تاسیسات احداثی قبل از سال ۴۵ ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( ایراد شکلی) (تاسیس و ایجاد شغل پس از اصلاح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( ایراد شکلی) (تاسیس و ایجاد شغل پس از اصلاح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری)...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( ایراد شکلی) (تاسیس و ایجاد شغل پس از اصلاح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری)...

متن دادخواست تقاضای ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی......بخش ...... موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری(به استناد عدم وجود طرح مصوب و وقوع ملک در حریم شهر و عدم مطابقت کاربری زمین با طرح و....) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی......بخش ...... موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری(به استناد عدم وجود طرح مصوب و وقوع ملک...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای ابطال اقدامات تملکی در خصوص پلاک ثبتی......بخش ...... موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری(به استناد عدم وجود طرح مصوب و وقوع ملک...

متن دادخواست ابطال پروانه ساختمانی همسایه مجاور به استناد (مغایرت با طرح تفصیلی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست ابطال پروانه ساختمانی همسایه مجاور به استناد (مغایرت با طرح تفصیلی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست ابطال پروانه ساختمانی همسایه مجاور به استناد (مغایرت با طرح تفصیلی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره ..... مورخ ....... صادره از کمیسیون تشخیص باغات شهرداری (بعد از سال ۱۳۸۸)‌ در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (با استناد به قولنامه عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی حقوقی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (با استناد به قولنامه عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی حقوقی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (با استناد به قولنامه عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی حقوقی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و (اعتراض به منوط نمودن صدور پروانه ساختمانی به تملک رایگان بخشی از ملک) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و (اعتراض به منوط نمودن صدور پروانه ساختمانی به تملک رایگان بخشی از ملک) در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و (اعتراض به منوط نمودن صدور پروانه ساختمانی به تملک رایگان بخشی از ملک) در دیوان...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری (بابت صدور حکم به تعطیلی و پلمپ مغازه تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری (بابت صدور حکم به تعطیلی و پلمپ مغازه تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری (بابت صدور حکم به تعطیلی و پلمپ مغازه تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ایجاد مزاحمت مدرسه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ایجاد مزاحمت مدرسه) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ایجاد مزاحمت مدرسه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری /مستاجر/دارای پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری /مستاجر/دارای پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری /مستاجر/دارای پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره .... مورخ .... صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال ۱۳۸۸) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره .... مورخ .... صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال ۱۳۸۸) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به مصوبه شماره .... مورخ .... صادره از کمیسیون تشخیص باغات (قبل از سال ۱۳۸۸) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به صدور پایان کار تجاری املاک احداثی قبل از سال 1349 در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به صدور پایان کار تجاری املاک احداثی قبل از سال 1349 در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به صدور پایان کار تجاری املاک احداثی قبل از سال 1349 در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای ابطال پایان کار نسبت به پارکینگ واگذاری فروشنده به خریدار به دلیل وقوع در زیر رمپ یا کوچکتر از اندازه استاندارد در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای ابطال پایان کار نسبت به پارکینگ واگذاری فروشنده به خریدار به دلیل وقوع در زیر رمپ یا کوچکتر از اندازه استاندارد در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای ابطال پایان کار نسبت به پارکینگ واگذاری فروشنده به خریدار به دلیل وقوع در زیر رمپ یا کوچکتر از اندازه استاندارد در...

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در طرح (به لحاظ انقضاء مدت طرح) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در طرح (به لحاظ انقضاء مدت طرح) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در طرح (به لحاظ انقضاء مدت طرح) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اقدامات تملکی شهرداری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اقدامات تملکی شهرداری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اقدامات تملکی شهرداری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه مجاور به دلیل عدم رعایت عقب نشینی بدوا تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی ساخت تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه مجاور به دلیل عدم رعایت عقب نشینی بدوا تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه مجاور به دلیل عدم رعایت عقب نشینی بدوا تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی...

متن دادخواست اعاده دادرسی از رای قطعی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال پروانه ساختمانی به استناد رضایت همسایه شاکی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعاده دادرسی از رای قطعی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال پروانه ساختمانی به استناد رضایت همسایه شاکی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعاده دادرسی از رای قطعی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال پروانه ساختمانی به استناد رضایت همسایه شاکی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تشخیص باغات دایر بر اعلام باغ بودن ملک (تاریخ رای کمیسیون  پیش از سال 1388 بایستی باشد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تشخیص باغات دایر بر اعلام باغ بودن ملک (تاریخ رای کمیسیون پیش از سال 1388 بایستی باشد) در دیوان عدالت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تشخیص باغات دایر بر اعلام باغ بودن ملک (تاریخ رای کمیسیون پیش از سال 1388 بایستی باشد) در دیوان عدالت...

متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت تجاری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به مبلغ مورد مطالبه شهرداری به عنوان عوارض بابت تعمیرات ملکی که قبل از سال ۱۳۵۲ احداث کرده شده است و تقاضای تثبیت...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت تعیین عوارض تغییر کاربری و به عنوان عوارض تغییر کاربری به مسکونی ناشی از عدم اجرای طرح مصوب در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت تعیین عوارض تغییر کاربری و به عنوان عوارض تغییر کاربری به مسکونی ناشی از...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت تعیین عوارض تغییر کاربری و به عنوان عوارض تغییر کاربری به مسکونی ناشی از...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص مشاغل مزاحم در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص مشاغل مزاحم در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص مشاغل مزاحم در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه مجاور به دلیل سایه اندازی/ مزاحمت و اشرافیت بدوا تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی ساخت تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه مجاور به دلیل سایه اندازی/ مزاحمت و اشرافیت بدوا تقاضای صدور دستور موقت توقف...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه مجاور به دلیل سایه اندازی/ مزاحمت و اشرافیت بدوا تقاضای صدور دستور موقت توقف...

متن دادخواست اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (تخریب بابت کسر پارکینگ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (تخریب بابت کسر پارکینگ) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (تخریب بابت کسر پارکینگ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری( بابت تعیین جریمه برای تغییر کاربری مشاعات توسط همسایه/همسایه ها به تجاری ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری( بابت تعیین جریمه برای تغییر کاربری مشاعات توسط همسایه/همسایه...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری( بابت تعیین جریمه برای تغییر کاربری مشاعات توسط همسایه/همسایه...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به جهت پلمپ و اعاده به وضع سابق (پلمپ مطب و آزمایشگاه تشخیص طبی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به جهت پلمپ و اعاده به وضع سابق (پلمپ مطب و آزمایشگاه تشخیص طبی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به جهت پلمپ و اعاده به وضع سابق (پلمپ مطب و آزمایشگاه تشخیص طبی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری(استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری(استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری(استفاده تجاری مالک از دفتر روزنامه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری(بابت احداث بنای تجاری قبل از سال ۱۳۵۲) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری(بابت احداث بنای تجاری قبل از سال ۱۳۵۲) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری(بابت احداث بنای تجاری قبل از سال ۱۳۵۲) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری (به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در طرح هادی روستایی) در...

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری به دلیل عدم صلاحیت ماده 100 و وقوع ملک خارج از حریم شهر در زمان وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری به دلیل عدم صلاحیت ماده 100 و وقوع ملک خارج از حریم شهر در زمان وقوع...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری به دلیل عدم صلاحیت ماده 100 و وقوع ملک خارج از حریم شهر در زمان وقوع...

متن دادخواست اعتراض به اخذ وجوه دریافتی به عنوان خسارت تاخیر تادیه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری و استرداد آن در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به اخذ وجوه دریافتی به عنوان خسارت تاخیر تادیه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری و استرداد آن در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به اخذ وجوه دریافتی به عنوان خسارت تاخیر تادیه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری و استرداد آن در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای (جریمه) کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تخلفات ملکی همسایه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای (جریمه) کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تخلفات ملکی همسایه در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای (جریمه) کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت تخلفات ملکی همسایه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تشدید و تبدیل مجازات جریمه به تخریب با اعتراض مالک بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تشدید و تبدیل مجازات جریمه به تخریب با اعتراض مالک...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تشدید و تبدیل مجازات جریمه به تخریب با اعتراض مالک...

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت حکم به تخریب ملکی که صرفا در طرح شهرداری قرار گرفته است (و نه به دلیل تخلف ساختمانی) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت حکم به تخریب ملکی که صرفا در طرح شهرداری قرار گرفته است...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت حکم به تخریب ملکی که صرفا در طرح شهرداری قرار گرفته است...

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بابت تعطیلی محل کسب با استناد به وقوع ملک در منطقه صددرصد تجاری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بابت تعطیلی محل کسب با استناد به وقوع ملک در منطقه صددرصد...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بابت تعطیلی محل کسب با استناد به وقوع ملک در منطقه صددرصد...

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی آموزشگاه آرایشگری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی آموزشگاه آرایشگری بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی آموزشگاه آرایشگری بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی مدرسه بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی مدرسه بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعطیلی مدرسه بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی...

متن دادخواست اعتراض مستاجر به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض مستاجر به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض مستاجر به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی...

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها رسیدگی نموده است بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی که قبلاً به آنها...

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... دایر بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی فعال در اماکن مسکونی (موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... دایر بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی فعال در اماکن مسکونی (موضوع...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... دایر بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی فعال در اماکن مسکونی (موضوع...

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب اصراری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....(که مجدداً پس از نقض در دیوان عدالت اداری صادر شده) و رسیدگی مجدد ماهیتی به موضوع مستند به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت در دیوان عدالت بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب اصراری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....(که مجدداً پس از نقض در دیوان عدالت اداری صادر شده) و...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب اصراری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....(که مجدداً پس از نقض در دیوان عدالت اداری صادر شده) و...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ...بابت تخریب و تعطیلی همزمان محل کسب( به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ ) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ...بابت تخریب و تعطیلی همزمان محل کسب( به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ ) بدوا...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ...بابت تخریب و تعطیلی همزمان محل کسب( به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ ) بدوا...

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....که به استناد گزارش شهرداری دایر بر عدم استحکام بنا صادر گردیده و بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....که به استناد گزارش شهرداری دایر بر عدم استحکام بنا صادر...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....که به استناد گزارش شهرداری دایر بر عدم استحکام بنا صادر...

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعیین جریمه برای دیوار کشی بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعیین جریمه برای دیوار کشی بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....بابت تعیین جریمه برای دیوار کشی بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب شماره.... کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل انجام تعمیرات و مرمت جزئی ساختمان بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب شماره.... کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل انجام تعمیرات و مرمت جزئی ساختمان بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب شماره.... کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل انجام تعمیرات و مرمت جزئی ساختمان بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست و اعتراض کلی به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ.... بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا...

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به استناد (استنکاف از پرداخت جریمه توسط مالک) بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به استناد (استنکاف از پرداخت جریمه توسط مالک) بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به استناد (استنکاف از پرداخت جریمه توسط مالک) بدوا تقاضای صدور دستور توقف...

متن دادخواست تقاضای نقض و ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تعطیلی آموزشگاه و دستور موقت توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای نقض و ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تعطیلی آموزشگاه و دستور موقت توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای نقض و ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تعطیلی آموزشگاه و دستور موقت توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف...

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تعطیلی مطب به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تعطیلی مطب به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تعطیلی مطب به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای نقض و ابطال رای کمیسیون شماره.... مورخ کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل رسیدگی قبلی به تخلفات در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای نقض و ابطال رای کمیسیون شماره.... مورخ کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل رسیدگی قبلی به تخلفات در کمیسیون ماده ۹۹ قانون...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای نقض و ابطال رای کمیسیون شماره.... مورخ کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل رسیدگی قبلی به تخلفات در کمیسیون ماده ۹۹ قانون...

متن دادخواست و اعتراض به رای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دلیل عدم رعایت ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف (سال ساخت) و تعیین جریمه بر مبنای زمان رسیدگی بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست و اعتراض به رای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دلیل عدم رعایت ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف (سال ساخت) و تعیین جریمه...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست و اعتراض به رای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دلیل عدم رعایت ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف (سال ساخت) و تعیین جریمه...

متن دادخواست و اعتراض به رای تخریب و اعاده به وضع کمیسیون بدوی/ تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری و نقض آن بابت تغییر کاربری پارکینگ به تجاری با توجه به توافق شفاهی با شهرداری بدوا تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست و اعتراض به رای تخریب و اعاده به وضع کمیسیون بدوی/ تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری و نقض آن بابت تغییر کاربری پارکینگ به تجاری با...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست و اعتراض به رای تخریب و اعاده به وضع کمیسیون بدوی/ تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری و نقض آن بابت تغییر کاربری پارکینگ به تجاری با...

متن دادخواست و اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی که قبل از تصویب طرح جامع شهر( ۱۳۴۹/۰۲/۰۷) احداث شده اند بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست و اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی که قبل از تصویب طرح جامع...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست و اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره.... مورخ....به دلیل رسیدگی به تخلفات ساختمانی که قبل از تصویب طرح جامع...

نمونه دادخواست ها