متن دادخواست و اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۹۹ استانداری (موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری)در مورد بنای فاقد پروانه و در زمین زراعی بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست و اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۹۹ استانداری (موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری)در مورد بنای فاقد پروانه و در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست و اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۹۹ استانداری (موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری)در مورد بنای فاقد پروانه و در...

نمونه دادخواست ها