متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... شورای اصلاحات ارضی (اعتراض به تحت شمول قرار گرفتن اراضی شاکی به قانون اصلاحات ارضی-ایجاد حق مالکیت در رای) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... شورای اصلاحات ارضی (اعتراض به تحت شمول قرار گرفتن اراضی شاکی به قانون اصلاحات ارضی-ایجاد حق مالکیت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... شورای اصلاحات ارضی (اعتراض به تحت شمول قرار گرفتن اراضی شاکی به قانون اصلاحات ارضی-ایجاد حق مالکیت...

نمونه دادخواست ها