متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (ناظر به اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم با وجود نصب صندوق مکانیزه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (ناظر به اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (ناظر به اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون...

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی (معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی) در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها