متن دادخواست الزام به پذیرش و استخدام (تبدیل وضعیت) به رسمی قطعی ایثارگران و جانبازان/فرزندان ایثارگران و جانبازان در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پذیرش و استخدام (تبدیل وضعیت) به رسمی قطعی ایثارگران و جانبازان/فرزندان ایثارگران و جانبازان در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پذیرش و استخدام (تبدیل وضعیت) به رسمی قطعی ایثارگران و جانبازان/فرزندان ایثارگران و جانبازان در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به استخدام (زوجه) در....به تبعیت از همسر جانباز در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به استخدام (زوجه) در....به تبعیت از همسر جانباز در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به استخدام (زوجه) در....به تبعیت از همسر جانباز در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان دایر بر عدم احراز جانبازی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان دایر بر عدم احراز جانبازی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان دایر بر عدم احراز جانبازی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پذیرش معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه حقوق و دستمزد ( موضوع ۷٪ حق بیمه حقوق  و دستمزد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پذیرش معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه حقوق و دستمزد ( موضوع ۷٪ حق بیمه حقوق و دستمزد) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پذیرش معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه حقوق و دستمزد ( موضوع ۷٪ حق بیمه حقوق و دستمزد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت حقوق وظیفه به والدین شهدا ( که در زمان حیات شهید تحت تکفل وی بوده اند) در دیوان...

متن دادخواست الزام به پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی و حالت اشتغال جانبازان از تاریخ تصویب و رای کمیسیون پزشکی مورخ... در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی و حالت اشتغال جانبازان از تاریخ تصویب و رای کمیسیون پزشکی مورخ... در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی و حالت اشتغال جانبازان از تاریخ تصویب و رای کمیسیون پزشکی مورخ... در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به استرداد وجوه برداشت شده از حقوق جانبازان با عنوان حق بیمه درمان در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به استرداد وجوه برداشت شده از حقوق جانبازان با عنوان حق بیمه درمان در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به استرداد وجوه برداشت شده از حقوق جانبازان با عنوان حق بیمه درمان در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت دستگاه متبوع شهید[ کارمند]بر پرداخت حقوق ایام اشتغال از تاریخ اعلام شهادت الزام به صدور حکم بازنشستگی بر اساس شرایط بازنشستگی و تعیین مستمری بازنشستگی از تاریخ احراز شرایط بازنشستگی و پرداخت حقوق وظیفه در حق وراث در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت دستگاه متبوع شهید[ کارمند]بر پرداخت حقوق ایام اشتغال از تاریخ اعلام شهادت الزام به صدور حکم بازنشستگی بر...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرف شکایت دستگاه متبوع شهید[ کارمند]بر پرداخت حقوق ایام اشتغال از تاریخ اعلام شهادت الزام به صدور حکم بازنشستگی بر...

متن دادخواست الزام طرف شکایت به پرداخت و ارائه مزایای رفاهی و خدماتی به مستخدمان جانباز دارای حالت اشتغال در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت به پرداخت و ارائه مزایای رفاهی و خدماتی به مستخدمان جانباز دارای حالت اشتغال در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرف شکایت به پرداخت و ارائه مزایای رفاهی و خدماتی به مستخدمان جانباز دارای حالت اشتغال در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب ذخیره مرخصی (ناشی از عدم استفاده کسر ساعت کار) ایثارگران در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب ذخیره مرخصی (ناشی از عدم استفاده کسر ساعت کار) ایثارگران در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب ذخیره مرخصی (ناشی از عدم استفاده کسر ساعت کار) ایثارگران در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاترِ رزمندگان در حکم کارگزینی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاترِ رزمندگان در حکم کارگزینی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاترِ رزمندگان در حکم کارگزینی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام بنیاد شهید به پذیرش حداقل ۵٪ جانبازی ( درخصوص رزمندگانی که صورت سانحه بالینی ندارند اما کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح مجروحیت آنها را تایید کرده ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام بنیاد شهید به پذیرش حداقل ۵٪ جانبازی ( درخصوص رزمندگانی که صورت سانحه بالینی ندارند اما کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام بنیاد شهید به پذیرش حداقل ۵٪ جانبازی ( درخصوص رزمندگانی که صورت سانحه بالینی ندارند اما کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح...

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی مطابق بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه ( اعضای هیات علمی ایثارگر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی مطابق بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی مطابق بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه...

متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم (بازنشسته/دارای مدرک لیسانس/سن کمتر از ۶۵ سال) برای خدمت تا تکمیل ۳۵ سال خدمت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم (بازنشسته/دارای مدرک لیسانس/سن کمتر از ۶۵ سال) برای خدمت تا تکمیل ۳۵ سال خدمت در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم (بازنشسته/دارای مدرک لیسانس/سن کمتر از ۶۵ سال) برای خدمت تا تکمیل ۳۵ سال خدمت در دیوان...

متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم توسعه(که فاقد مدرک لیسانس هستند و قبل از ۳۰ سال بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند) تا تکمیل ۳۰ سال خدمت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم توسعه(که فاقد مدرک لیسانس هستند و قبل از ۳۰ سال بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند) تا...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعاده به خدمت جانبازان برنامه ششم توسعه(که فاقد مدرک لیسانس هستند و قبل از ۳۰ سال بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند) تا...

متن دادخواست الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حکم مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان (بخش خصوصی دارای حکم کارگزینی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حکم مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان (بخش خصوصی دارای حکم...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حکم مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان (بخش خصوصی دارای حکم...

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حکم (مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان بخش دولتی، بازنشسته به استناد ماده واحده) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حکم (مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان بخش دولتی، بازنشسته به استناد ماده...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حکم (مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان بخش دولتی، بازنشسته به استناد ماده...

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته ی منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد آزادگان) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته ی منطبق با قانون...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته ی منطبق با قانون...

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع...

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع...

متن دادخواست الزام طرف شکایت به برقراری حالت اشتغال مستخدمین شهید ،جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت به برقراری حالت اشتغال مستخدمین شهید ،جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرف شکایت به برقراری حالت اشتغال مستخدمین شهید ،جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در...

متن دادخواست الزام به تایید سابقه حضور در جبهه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به تایید سابقه حضور در جبهه در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به تایید سابقه حضور در جبهه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام بنیاد شهید به بررسی وضعیت و درصد جانبازی با توجه به صورتجلسه کمیسیون احراز و کمیسیون پزشکی ( ارتش/ سپاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام بنیاد شهید به بررسی وضعیت و درصد جانبازی با توجه به صورتجلسه کمیسیون احراز و کمیسیون پزشکی ( ارتش/ سپاه) در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام بنیاد شهید به بررسی وضعیت و درصد جانبازی با توجه به صورتجلسه کمیسیون احراز و کمیسیون پزشکی ( ارتش/ سپاه) در دیوان...

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات ممیزه دانشگاه دایر بر مخالفت با ارتقاء عضو هیات علمی ایثارگر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات ممیزه دانشگاه دایر بر مخالفت با ارتقاء عضو هیات علمی ایثارگر در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات ممیزه دانشگاه دایر بر مخالفت با ارتقاء عضو هیات علمی ایثارگر در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها