متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به استخدام و ابطال لغو قبولی در آزمون استخدامی به دلیل نداشتن کارت معافیت سربازی در زمان ثبت نام در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به استخدام و ابطال لغو قبولی در آزمون استخدامی به دلیل نداشتن کارت معافیت سربازی در زمان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به استخدام و ابطال لغو قبولی در آزمون استخدامی به دلیل نداشتن کارت معافیت سربازی در زمان...

متن دادخواست الزام به استخدام رسمی بانوان سرپرست خانوار در شرکت های خدماتی و پیمانکاری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به استخدام رسمی بانوان سرپرست خانوار در شرکت های خدماتی و پیمانکاری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به استخدام رسمی بانوان سرپرست خانوار در شرکت های خدماتی و پیمانکاری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت به استخدام با توجه به موافقت وزیر در استخدام شاکی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت به استخدام با توجه به موافقت وزیر در استخدام شاکی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرف شکایت به استخدام با توجه به موافقت وزیر در استخدام شاکی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به استخدام معلولان (موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به استخدام معلولان (موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به استخدام معلولان (موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ( دعوت داوطلب سهمیه دار مردودی به مصاحبه در کنار داوطلبان با سهمیه آزاد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ( دعوت داوطلب سهمیه دار مردودی به مصاحبه در کنار داوطلبان با سهمیه آزاد) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ( دعوت داوطلب سهمیه دار مردودی به مصاحبه در کنار داوطلبان با سهمیه آزاد) در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها