متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به ادعای عدم پیشرفت در اجرای طرح و صدور حکم به فسخ و استرداد زمین به طور همزمان در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به ادعای عدم پیشرفت در اجرای طرح و صدور حکم...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به ادعای عدم پیشرفت در اجرای طرح و صدور حکم...

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات نظارت ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور(بابت استرداد اراضی واگذاری جهت طرح های کشاورزی و دامپروری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات نظارت ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور(بابت استرداد اراضی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شماره ...... هیات نظارت ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور(بابت استرداد اراضی...

نمونه دادخواست ها