متن دادخواست اعتراض تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست بابت توقف فعالیت کارخانه/کارگاه.... به ادعای ایجاد آلودگی در محیط زیست در آینده در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست بابت توقف فعالیت کارخانه/کارگاه.... به ادعای ایجاد آلودگی در محیط زیست در آینده در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست بابت توقف فعالیت کارخانه/کارگاه.... به ادعای ایجاد آلودگی در محیط زیست در آینده در دیوان...

متن دادخواست اعتراض به اقدامات شرکت انتقال گاز ایران دایر بر عبور خط لوله گاز از زمین و احراز وقوع تخلف شرکت گاز انتقال ایران منطقه....در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به اقدامات شرکت انتقال گاز ایران دایر بر عبور خط لوله گاز از زمین و احراز وقوع تخلف شرکت گاز انتقال ایران منطقه....در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به اقدامات شرکت انتقال گاز ایران دایر بر عبور خط لوله گاز از زمین و احراز وقوع تخلف شرکت گاز انتقال ایران منطقه....در...

متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعطای نصاب مالکانه (موضوع ماده ۶ قانون اراضی شهری) در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها