متن دادخواست الزام به صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه  به استناد ایثارگری پدر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه به استناد ایثارگری پدر در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه به استناد ایثارگری پدر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعمال کسر خدمت و صدور کارت پایان خدمت (مشمولین امریه با سابقه بسیج فعال) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعمال کسر خدمت و صدور کارت پایان خدمت (مشمولین امریه با سابقه بسیج فعال) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعمال کسر خدمت و صدور کارت پایان خدمت (مشمولین امریه با سابقه بسیج فعال) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست و اعتراض به تصمیم سازمان نظام وظیفه عمومی دایر بر ابطال معافیت کفالت مادر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست و اعتراض به تصمیم سازمان نظام وظیفه عمومی دایر بر ابطال معافیت کفالت مادر در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست و اعتراض به تصمیم سازمان نظام وظیفه عمومی دایر بر ابطال معافیت کفالت مادر در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها