متن دادخواست الزام فراناجا به واریز حق بیمه فرد جانباز تا قبل از حصول ۲۰ سال سابقه که حقوق وظیفه دریافت می‌نمایند و الزام تامین اجتماعی به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام فراناجا به واریز حق بیمه فرد جانباز تا قبل از حصول ۲۰ سال سابقه که حقوق وظیفه دریافت می‌نمایند و الزام تامین اجتماعی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام فراناجا به واریز حق بیمه فرد جانباز تا قبل از حصول ۲۰ سال سابقه که حقوق وظیفه دریافت می‌نمایند و الزام تامین اجتماعی...

متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون ناجا و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آن در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون ناجا و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آن در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی موضوع ماده ۱۴۷ قانون ناجا و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آن در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام نیروی انتظامی/ارتش/سپاه به برقراری مستمری معادل سه پنجم حقوق همسر اخراجی (کارکنان نیروهای انتظامی که پس از ۱۵ سال خدمت، اخراج می شوند) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام نیروی انتظامی/ارتش/سپاه به برقراری مستمری معادل سه پنجم حقوق همسر اخراجی (کارکنان نیروهای انتظامی که پس از ۱۵ سال...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام نیروی انتظامی/ارتش/سپاه به برقراری مستمری معادل سه پنجم حقوق همسر اخراجی (کارکنان نیروهای انتظامی که پس از ۱۵ سال...

نمونه دادخواست ها