متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۴۹ دستورالعمل ممیزی مراتع(ترک مرتعداری/عدم معرفی نماینده از طرف ورثه مرحوم مرتعدار) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۴۹ دستورالعمل ممیزی مراتع(ترک مرتعداری/عدم معرفی نماینده از طرف ورثه مرحوم مرتعدار) در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون بند ۴۹ دستورالعمل ممیزی مراتع(ترک مرتعداری/عدم معرفی نماینده از طرف ورثه مرحوم مرتعدار) در دیوان...

متن دادخواست اعتراض به اقدامات ادارات طرف شکایت مبنی بر حذف از لیست مرتعداران در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به اقدامات ادارات طرف شکایت مبنی بر حذف از لیست مرتعداران در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به اقدامات ادارات طرف شکایت مبنی بر حذف از لیست مرتعداران در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها